ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   “ศาสตร์พระราชา” คำนี้ คนในยุคของผมอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่อาจไม่ได้สนใจรายละเอียดมาก เพราะเมื่อดูจากคำแล้วมันค่อนข้างไกลตัวมากและคำที่ถูกพูดถึงกับศาสตร์พระราชามากที่สุดคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งตัวผมนั้นเกิดและเติบโตในเมืองมาโดยตลอดเลยทำให้ผมกับศาสตร์พระราชานั้นเป็นเหมือนเส้นขนานกันมาตลอด แต่เมื่อมาในช่วงปัจจุบันที่มีการกระจายความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาอย่างกว้างขวางทำให้ผมหันกลับมาสนใจในศาสตร์พระราชา ผมได้ศึกษาด้วยตัวเองถึงศาสตร์พระราชาในเบื้องต้นนั้น ผมว่าเป็นการรวมรวบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจากความคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยผ่านพระราชณียกิจต่างๆในสมัยของพระองค์ ซึ่งสามารถรวบรวมได้มากกว่า 4,000 โครงการตลอด 70 ปี ที่พระองค์ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน หลังจากการศึกษาในศาสตร์พระราชา ผมกลับพบว่าศาสตร์พระราชาในบางเรื่องไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาใหม่ แต่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งมีมาอยู่แล้ว เพียงแค่ท่านสามารถนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาส่งเสริมให้น่าสนใจมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีแรงกระตุ้นในการทำสิ่งที่ชำนาญอยู่แล้วให้ดีขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าแต่ยังคงอัตลักษณ์ของวิถีท้องถิ่นดั้งเดิมไว้อย่างดี ซึ่งถ้าเทียบก็คือธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise)ในปัจจุบันนั้นเอง และอีกหลายโครงการที่นำความรู้ของท่านมาปรับใช้ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการได้เป็นอย่างดี โดยการที่ท่านสามารถทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่ต่างๆ หรือทฤษฎีต่างๆที่ท่านชอบนำมาทดลองในห้องทดลองกลางแจ้งขนาดใหญ่(วังจิตรลดา) หรือศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศที่มีผลสำเร็จที่สามารถจับต้องได้ ผมได้เปลี่ยนแปลงความคิดว่าทุกคนสามารถนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในหลายๆเรื่องเช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเพียงเท่านั้นโดยนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในช่วงระยะเวลาผมได้นำหลักนี้มาใช้ในการใช้จ่ายดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการใช้จ่ายแบบมีเหตุผลมากขึ้น คำนึงถึงคุณค่าในการซื้อของแต่ละสิ่ง…

Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ก่อนที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ.2542 โดยที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (College of Social Innovation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อคิดค้นและเสนอหลักสูตร แนวทางการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ทั้งความรู้ด้านการเมือง ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ สังคมวิทยา จิตวิทยา และการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทั้งปัญญา วิสัยทัศน์ และจิตสำนึกไปพร้อม ๆ กัน โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรมสังคม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ การวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม…

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: สร้างตัว สร้างชาติของลาว

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: สร้างตัว สร้างชาติของลาว อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ลาวหรือในชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ ไม่ค่อยมีข่าวใหญ่ให้ได้ยินมากนัก จนเมื่อวันจันทร์นี้เอง ที่มีข่าวเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งปกครองประเทศลาว ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้นำรัฐบาลกันอีกครั้ง เป็นการประชุมคองเกรสของพรรคครั้งที่ 11 หลังจากมีการประชุมครั้งหลังสุดมาแต่ปี ค.ศ.2011 โน่นแล้ว ในระบบคอมมิวนิสต์นั้น การคัดเลือกผู้นำประเทศคล้ายกัน เช่น พรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนั่นเอง คือก็เลือกกันเองจากฝ่ายเลขาธิการและโปลิตบูโร ซึ่งถือเป็นองค์กรสูงสุดภายในพรรค ผู้นำที่เลือกขึ้นมานั้นก็เปลี่ยนปรับไปแต่ละรุ่น และก็จะเห็นว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าที่ร่วมรบ ร่วมปฏิวัติด้วยกันมา พรรคคอมมิวนิสต์นั้น ปกครองลาวมาแต่ช่วงที่รบชนะสหรัฐ ในสงครามอินโดจีนครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ.1975 แต่นั้นมา เรื่องของลาวในช่วงอายุของเรานี้ มีแต่เรื่องของการรบรา การปฏิวัติ…

Read More

สรุปประเด็นการสัมมนาวิชาการ "จากไอซิส สู่วิกฤตการณ์ อิหร่าน-ซาอุดิอาระเบีย กับ ระเบียบโลกใหม่"

สรุปประเด็นการสัมมนาวิชาการ "จากไอซิส สู่วิกฤตการณ์ อิหร่าน-ซาอุดิอาระเบีย กับ ระเบียบโลกใหม่" วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) ------------------------------------------ ปัจจุบัน สภาวะไร้เสถียรภาพของโลกขมวดปมปัญหาอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งอันยุ่งเหยิงพัลวัน ไอซิสที่โดยนัยต่อระเบียบโลกแล้ว คือ ขบวนการเคลื่อนไหวที่พยายามล้มล้างอย่างถอนรากต่อระเบียบโลกในยุคอาณานิคม คือ เส้นเขตแดนที่เขตแบ่งเป็นประเทศในทุกวันนี้โดยอดีตเจ้าอาณานิคมหลักในพื้นที่ คือ อังกฤษและฝรั่งเศส รวมทั้งล้มล้างอย่างถอนรากต่อระเบียบโลกปัจจุบัน คือ ระบอบการเมืองและเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ขณะที่ภาพดังกล่าวถูกเสริมความแตกแยกรุนแรงเข้าด้วยเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจทั้งระดับภูมิภาค ที่มีคู่ขัดแย้งหลักได้แก่ ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่าน และระดับโลก คือ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย ทั้งนี้ รากสาเหตุสำคัญของความยุ่งเหยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางทุกวันนี้…

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: ความเกลียด ความกลัว – เอเชียตะวันออก โดย อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: ความเกลียด ความกลัว - เอเชียตะวันออก ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกยังเต็มไปด้วยความสับสน มีทั้งลักษณะของการประนีประนอมและข่มขู่ปองร้ายต่อกันไม่ลดละ ขณะที่เราเห็นการทำความตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ กรณีหญิงบริการชาวเกาหลีใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ดูท่าจะลงเอยด้วยดี ทั้งโดยคำกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการจากฝ่ายญี่ปุ่น และการรับค่าทดแทนของอดีตหญิงบริการเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีก็สะเทือนจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจนของเกาหลีเหนือขึ้นมาอีกอย่างคาดการณ์ไม่ทัน และนั่นดูจะทำเอาทั้งเอเชียระทึกไปด้วย เหตุเหล่านี้ล้วนมีมาแต่อดีต และต่อเนื่องนับแต่ช่วงหลังสง ครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เป็นความบาดหมางทางประวัติศาสตร์ ที่บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีต่อกัน แม้จนข้ามปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ปีนี้แล้ววี่แววที่จะลงเอยที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้น ออกจะรางเลือนกับความระหองระแหง ไม่หยุดต่อกัน มีความพยายามที่จะประนีประนอมต่อกัน แต่ก็ดูจะเหลวล้มเปล่า ด้วยเหตุบาดหมางทางใจในประวัติศาสตร์นั้น ดูจะบาดลึกเกินกว่าเยียวยาแก้ไข…

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: เอ้า! ยกมือโชว์จั๊กกะแร้หน่อย

เอ้า! ยกมือโชว์จั๊กกะแร้หน่อย อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ทั้งที่ดูเหมือนจะปลอบใจกันทุกต้นปีใหม่ว่า ให้ถือเป็นวันเริ่มต้นของความคาดหวังใหม่ในสิ่งดีอันจะมีมา แต่หลายเรื่องที่ค้างคามาจากปีเก่าก็ยังเป็นสิ่งเตือนสำนึกให้ต้องทบทวน ให้ต้องแก้ไข ให้ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ได้ หลายเรื่องเหล่านั้นมีผลกระทบต่อสังคมการเมืองโดยรวม และมีประเด็นเปราะบางอยู่มาก ทั้งมันจะวางกำหนดจรรยาบรรณ (Norms) หรือปทัฏฐานสำคัญของสังคมไทยที่จะมีตามมาอีกด้วย กว่าปีมาแล้วไม่ใช่หรือที่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับของ คสช.นี้ เป็นไปในท่ามกลางความคิดของขีดขั้นและขนาดของความเป็น ประชาธิปไตย ที่ควรแก่การพัฒนาสร้างอย่างยั่งยืนกันต่อไป เรา กลับได้ยินได้เห็นความพยายามอันล้มเหลวของการร่างรัฐธรรม นูญ ในแนวจิตปรารถนาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ตัวชี้ที่เห็นได้ก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นั่นไง นี่คือสิ่งหนึ่งที่เหลือค้างจากปีเก่ามาถึงปีใหม่ และตลอดระยะเวลาเหล่านี้จนถึงเวลานี้ ข้อถกเถียงโต้แย้งกับสิ่งซึ่งควรร่างไว้ในรัฐธรรมนูญ ดูจะตั้งอยู่บนมูลฐานในข้อพิจารณาเรื่องการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ ยังคงวนเวียนอยู่กับประเด็นเรื่อง คปป. เรื่องนายกฯ คนนอกคนใน เรื่องการเข้าสู่สภาของ ส.ว.-ส.ส.…

Read More

ทำไมคนไทยถึงยังไม่เป็นประชาธิปไตย? โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

ทำไมคนไทยถึงยังไม่เป็นประชาธิปไตย? โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล   ช่วงตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ยุโรปตะวันตกเกิดยุคสว่างด้วยเหตุผล ก้าวข้ามจากยุคมืดบอดทางปัญญาที่คนถูกครอบงำจากชนชั้นศักดินาและคริสต์จักรคาทอลิคให้เชื่อแบบงมงาย มีการพัฒนาด้านการค้า การค้นคว้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัชญา การพบดินแดนใหม่ นักคิดนักเขียน และประชาชนที่ตื่นตัว ตั้งข้อสงสัย คิดในเชิงเหตุผล เชิงวิทยาศาสตร์ ท้าทายความคิดเก่า สิทธิอำนาจของสถาบันดั้งเดิม ทั้งคริสต์จักรคาทอลิก และระบบราชาธิปไตย เรียกร้องการปฏิรูปสังคมให้ประชาชนมีความอดกลั้น ใจกว้าง เลิกการคิดและทำแบบสุดโต่ง การเปลี่ยนแปลงในมาจากประชาชนด้วย ไม่ใช่การปฏิรูปของคนชั้นสูงจากบนลงล่าง มีสมาคมราชบัณฑิตและสมาคมนักวิทยาศาสตร์ หรือนักคิดนักเขียนที่มีผลงานที่ทรงพลังที่มาจากครอบครัวคนชั้นสูง คนชั้นกลางที่มีบทบาทอยู่จริง แต่ขณะเดียวกันมีนักคิดนักเขียน นักเคลื่อนไหวทางความคิด นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์สมัครเล่น และมีการรวมกลุ่มประชาชนที่มาจากชนชั้นกลางระดับล่างมาก การตื่นตัวแสวงหาชีวิตและสังคมที่มีเหตุผลของประชาชนเกิดขึ้น ทั้งในร้านกาแฟ ร้านขายเหล้า…

Read More

ปีใหม่ AEC? ประชารัฐ โดย อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

คอลัมน์มิติโลกาภิวัตน์: ปีใหม่ AEC? ประชารัฐ อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ผมออกตัวเริ่มต้นปีใหม่ช้ากว่าคนอื่นหน่อยละครับ ก็ไม่ได้หนีไปไหนช่วงปีใหม่ปีนี้ และอยู่ใน กทม. ช่วงที่ว่างผู้คน ถนนว่าง การจราจรโปร่งโล่งสบาย อยู่ดูผู้คนทั่วไทยผ่านทางโทรทัศน์ สนุกสนานกันทั่วหน้า ดูมีความสุขกันดี สมกับที่ คสช. เขาอยากคืนความสุขให้ประชาชน สะดุดอยู่นิดก็ตรงที่ความสุขรื่นเริงช่วงปีใหม่ทุกปี เมากันข้ามปี มีอุบัติเหตุเละไปหมด ทั้งคนตายนับร้อย คนเจ็บนับพัน ก็เป็นอย่างนี้ทุกปี วันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2558 ผมก็ส่งท้ายปีเก่ากับเพื่อนๆ ด้วยกลอนบทนี้ *  จะปีนี้ปีหน้าหรือปีไหน จะปีใหม่หรือปีเก่าเศร้าหรือสุข โลกก็เปลี่ยนเวียนไปแต่ละยุค จะมีทุกข์หรือเหงาบ้างก็ชั่งมัน * …

Read More

การคิดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การคิดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต วิธีคิดแบบบิดเบือน (ในทัศนะนักจิตวิทยา) ที่เห็นได้ชัดในหมู่คนไทยจำนวนมากคือ วิธีคิดแบบ 2 ขั้วตรงข้ามสุดโต่ง (Polarized/Black and White Thinking) ที่ต่างคนต่างคิดว่าตัวถูก 100% อีกฝ่ายผิด100% หรือถ้าสิ่งหนึ่งดี สิ่งหนึ่งก็ชั่ว ถ้าไม่ใช่ขาวก็ต้องดำ คนที่คิดแบบนี้มองไม่เห็นสีเทาเฉดต่างๆ ในโลกความจริง มองไม่เห็นว่ามีทางเลือก ความเป็นไปได้อื่นๆ นอกจาก 2 ขั้วสุดโต่งขั้วใดขั้วหนึ่งเท่านั้น เช่น เหลืองเข้มหรือแดงเข้ม ต้าน คสช.หรือชื่นชมคสช. ฯลฯ การคิดแบบนี้สร้างความขัดแย้งแบบไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจ ประนีประนอมแบบให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้ วิธีการคิดและคุณภาพของการคิดของมนุษย์ มีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจ…

Read More

มิติโลกาภิวัตน์: หรือเป็นสงครามระหว่างอารยธรรมที่ต่างกัน อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

มิติโลกาภิวัตน์: หรือเป็นสงครามระหว่างอารยธรรมที่ต่างกัน อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต หวาดผวาตื่นกลัวกันไปทั่วโลก กับเหตุฆาตกรรมกลางกรุงปารีส ยุโรปทั้งทวีปอยู่อย่างไม่เป็นสุข หาใช่แดนใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวเช่นเคยเป็นมาเสียแล้ว และโลกในภาคส่วนอื่นๆ  ล้วนตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวเข้ามา กับความเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น กับประเทศของตัว ภาพที่เห็นตามมาจึงเป็นมาตรการความมั่นคง ที่เข้มข้น กำหนดขึ้นอย่างกระตือรือร้นทีเดียวในแทบทุกประเทศ ถ้าฟังจากประเทศของกลุ่มรัฐอิสลาม หรือ IS ที่มีออกมาตอบรับการกระทำของกลุ่มตัวเอง ต่อเหตุสยองขวัญและคาวเลือดที่ปารีสคราวนี้ ดูจะเป็นไปเช่นหลายนักวิเคราะห์ที่พูดกันว่า จุดอันเป็นมูลเหตุและแรงจูงใจดังกล่าว มีที่มาจากการที่ฝรั่งเศสเข้าร่วมรบทำสงครามร่วมกับสหรัฐ ในการปราบปรามกลุ่ม IS ในซีเรีย และกับเครือข่าย IS ในตะวันออกกลาง นี่เป็นปฐมเหตุแรกสุดหนึ่งเดียว เหตุที่เกิดขึ้น ทำให้นึกไปถึงเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดกลางกรุงนิวยอร์กของสหรัฐ ที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า 9/11 ดูเหมือนฟังว่า หลายฝ่ายเอ่ยถึงเหตุการณ์กลางกรุงปารีสคราวนี้ว่า ศุกร์…

Read More