นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น

นักศึกษานวิทยาลัยวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น  

Read More
การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก” เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย 360 องศา" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

Read More
Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แน่นอนคงเป็นเรื่องยากที่จะหา ดร.สุรินทร์สอง ดร.สุรินทร์สาม แต่เราจำเป็นต้องสร้างผู้นำที่มี Leadership คล้ายๆ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ วิสัยทัศน์ทันโลก ลุ่มลึก มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยและที่สำคัญให้เกียรติคน _______________________ ในช่วงที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2558 ครั้งนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อนวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยเราได้เชิญท่านมาปาฐกถาเรื่องขีดความสามารถของประเทศไทยในบริบทโลก ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดโครงการ “เยาวชนคิดสร้างชาติ ผู้ว่าฯหน้าใหม่ (THE GOVERNOR)” ผมได้มีโอกาสขึ้นเวทีเป็น commentator…

Read More
โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมนำเสนอโครงการและจัดเสวนาในหัวข้อ “การต่อต้านคอรัปชั่น” รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ภายในงานมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต  

Read More
ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   “ศาสตร์พระราชา” คำนี้ คนในยุคของผมอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่อาจไม่ได้สนใจรายละเอียดมาก เพราะเมื่อดูจากคำแล้วมันค่อนข้างไกลตัวมากและคำที่ถูกพูดถึงกับศาสตร์พระราชามากที่สุดคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งตัวผมนั้นเกิดและเติบโตในเมืองมาโดยตลอดเลยทำให้ผมกับศาสตร์พระราชานั้นเป็นเหมือนเส้นขนานกันมาตลอด แต่เมื่อมาในช่วงปัจจุบันที่มีการกระจายความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาอย่างกว้างขวางทำให้ผมหันกลับมาสนใจในศาสตร์พระราชา ผมได้ศึกษาด้วยตัวเองถึงศาสตร์พระราชาในเบื้องต้นนั้น ผมว่าเป็นการรวมรวบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจากความคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยผ่านพระราชณียกิจต่างๆในสมัยของพระองค์ ซึ่งสามารถรวบรวมได้มากกว่า 4,000 โครงการตลอด 70 ปี ที่พระองค์ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน หลังจากการศึกษาในศาสตร์พระราชา ผมกลับพบว่าศาสตร์พระราชาในบางเรื่องไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาใหม่ แต่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งมีมาอยู่แล้ว เพียงแค่ท่านสามารถนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาส่งเสริมให้น่าสนใจมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีแรงกระตุ้นในการทำสิ่งที่ชำนาญอยู่แล้วให้ดีขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าแต่ยังคงอัตลักษณ์ของวิถีท้องถิ่นดั้งเดิมไว้อย่างดี ซึ่งถ้าเทียบก็คือธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise)ในปัจจุบันนั้นเอง และอีกหลายโครงการที่นำความรู้ของท่านมาปรับใช้ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการได้เป็นอย่างดี โดยการที่ท่านสามารถทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่ต่างๆ หรือทฤษฎีต่างๆที่ท่านชอบนำมาทดลองในห้องทดลองกลางแจ้งขนาดใหญ่(วังจิตรลดา) หรือศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศที่มีผลสำเร็จที่สามารถจับต้องได้ ผมได้เปลี่ยนแปลงความคิดว่าทุกคนสามารถนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในหลายๆเรื่องเช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเพียงเท่านั้นโดยนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในช่วงระยะเวลาผมได้นำหลักนี้มาใช้ในการใช้จ่ายดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการใช้จ่ายแบบมีเหตุผลมากขึ้น คำนึงถึงคุณค่าในการซื้อของแต่ละสิ่ง…

Read More
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ระดับ ปริญญาตรี) หลักสูตรสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์และ นศ. รวม 62 คน เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560          

Read More