ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมนานาชาติ "ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกับม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.บูรพาและสถานฑูตอินเดียจัดให้มีการประชุมนานาชาติเรื่องศาสตร์พระราชา: นัยยะสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (King Bhumibol’s Science: Critical Implications for Global Sustainability Movement) ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  จ.ชลบุรี จุดมุ่งหมายของการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนต่อไปโดยนักคิด นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการสืบสานศาตร์พระราชา การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน นักวิชาการต่างชาติอาทิเช่นญี่ปุ่น ภูฏาน ตุรกี สหรัฐอเมริกา กัมพูชา เนปาลและอินเดีย ส่วนของไทยมีนักวิชาการ นักศึกษา…

Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ก่อนที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ.2542 โดยที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (College of Social Innovation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อคิดค้นและเสนอหลักสูตร แนวทางการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ทั้งความรู้ด้านการเมือง ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ สังคมวิทยา จิตวิทยา และการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทั้งปัญญา วิสัยทัศน์ และจิตสำนึกไปพร้อม ๆ กัน โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรมสังคม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ การวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม…

Read More
โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง (Social Entrepreneur Leadership) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ปรัชญาของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เคารพในปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มุ่งที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างนักคิดและผู้นำที่มีทักษะและแรงบันดาลใจในความเป็นผู้นำ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง นักศึกษามีความรู้ รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ตื่นต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างระบอบการเมืองแบบธรรมาธิปไตยและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของคนยุคถัดไป แนวทางของโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักว่าประชากรวัยมีงานทำแล้ว ตลอดจนถึงวัยที่หมดภาระจากงานประจำหรือวัยหลังเกษียณ สนใจการทำประโยชน์ให้ทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง บุคคลเหล่านี้ยังทรงคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ประเทศชาติ และความกระตือรือร้นต่อความปรารถนาที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้น  ด้วยทุนทางสติปัญญาที่มีอยู่ สภาพร่างกายที่ยังแข็งแรง ทุนทางสังคม และด้วยประสบการณ์การเป็นนักบริหาร…

Read More

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เผยผลสำรวจเปิด'คาสิโน' เพิ่มรายได้รัฐแสนล้าน

'สังสิต'เผยผลสำรวจเปิด'คาสิโน' เพิ่มรายได้รัฐแสนล้าน โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 "สังศิต"เผยผลสำรวจพบคนไทยเล่นพนันทุกวัน ระบุ 48%เป็นการเสี่ยงโชค 46.7%เล่นพนันจากหวยใต้ดิน หนุนเปิดคาสิโน สร้างรายได้รัฐเพิ่มแสนล้าน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตรกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต หัวหน้าโครงการศึกษา“ภาษีพนันและสนามม้า”เปิดเผยผลการศึกษาเรื่องดังกล่าวในงานสัมนาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ว่า การศึกษาเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลที่จะมีแผนเปิดบ่อนคาสิโน แต่เราได้คุยกับกรมสรรพสามิตมาเป็นระยะเวลานาน 5 ปี และได้เริ่มศึกษาเมื่อปีที่แล้ว โดยจุดมุ่งหมายของงานวิจัย คือ ศึกษาว่า ประเทศที่เปิดบ่อนคาสิโนอย่างถูกกฎหมายนั้น มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในเชิงบวกและลบอย่างไร กรณีที่เกิดผลกระทบเชิงลบนั้น เขามีวิธีบริหารจัดการอย่างไร ทั้งนี้ คณะวิจัยได้ศึกษาถึงการเปิดบ่อนคาสิโนในมาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ และ แนวชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน รวมถึง ศึกษาถึงทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการเปิดบ่อนคาสิโน…

Read More

โครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและคณาจารย์ในภาควิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ได้นำคณะนักศึกษาร่วมโครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชนแหลมใหญ่ ชุมชนบางจะเกร็ง ดอนหอยหลอด ชุมชนบางแก้ว และชุมชนมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของชุมชน (ภาพกิจกรรมสามารถดูได้ใน Gallery)

Read More

นักศึกษาผู้นำฯ เอกธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานธุรกิจรีไซเคิล วงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ฟ้าลั่น กระสังข์ อาจารย์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง นำกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการดำเนินงานธุรกิจรีไซเคิล โดยเข้าศึกษาที่ธุรกิจวงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพล วาสนาพิตรานนท์ เจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและนำคณะเข้าดูงานในด้านต่างๆ 

Read More

การประชุมร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านกาแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ ระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ ถึงแวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และมีความยุติธรรม จะต้องลุกขึ้นรวมพลังกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อจัดตั้งโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านการแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจัดตัั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักได้แก่  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) True Coffee ร้านกาแฟคนไทย ที่มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นฟันเฟืองการขับเคลื่อน องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น

Read More