• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

เกี่ยวกับคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มุ้งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ ฝึกการคิด การแก้ปัญหา ฝึกนิสัยใคร่เรียนรู้ ความสนใจที่จะทำงานแบบหมู่คณะ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิสัยทัศน์และสร้างความเพียรพยายามตลอดจนการสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักศึกษา

คณะนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรผู้นำ

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

“สร้างนักคิด ผลิตผู้นำเพื่อปฎิรูป ประเทศไทยสู่สังคมธรรมมาธิปไตย”

หลักสูตรผู้นำ
คณะนวัตกรรม
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่