S  25043125

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลรุ่นที่ 1

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรขุมทรัพย์อาเซียนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลรุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นที่โพธาลัย รุ่นแรกมีนักศึกษาประมาณ 100 คน มีคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นองค์ปาฐกพูดได้ดีมาก มีการทำพิธีไว้อาลัยให้ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณในฐานะที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานเปิดหลักสูตรและกล่าวปาฐกถานำ