แถลงการณ์คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา โดย สโมสรนักศึกษานวัตกรรมรังสิต-ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

แถลงการณ์คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา สงขลา โดย นักศึกษาสโมสรนักศึกษานวัตกรรมรังสิต-ชมรมอาสาพัฒนาชนบท     จากสโมสรนักศึกษานวัตกรรมสังคมและชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยรังสิต “ไทยประกาศลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 พร้อมลดใช้พลังงานฟอสซิล และใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ถ้อยแถลงจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสมัยที่ 21 (cop21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ในปัจจุบันรัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการพยายามผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ จังหวัดสงขลาและที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งถือว่าเป็นการผิดคำพูดอย่างรุนแรงของชายชาติทหาร สร้างความเสื่อมเสียและเป็นที่อับอายให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีได้ประกาศชะลอโครงการโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งออกไปอีก 3 ปี ถือว่าเป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชน และยังมีการตีความที่หลากหลาย คือยุติการสร้างโรงไฟฟ้าชั่วคราวในทุกกระบวนการหรือมีการทำขั้นตอนอื่นไปก่อนเช่นกระบวนการ EIA และ EHIA พวกเราสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และ ชมรมอาสาพัฒนาชนบทม มหาวิทยาลัยรังสิต…

Read More
ปาฐกถาเรื่องการศึกษาที่มีความสุขโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ปาฐกถาเรื่องการศึกษาที่มีความสุขโดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ปาฐกถาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาที่มีความสุขในงาน “การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

Read More
อธิการบดี ม.รังสิต นำทีมคณาจารย์สัมมนา“การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

อธิการบดี ม.รังสิต นำทีมคณาจารย์สัมมนา“การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต”

 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ปักหมุดเดินหน้า การปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” ครั้งที่ 4   โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ชูธงการศึกษายุคใหม่ต้องสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง          ของโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างอิสระ เพื่อเท่าทันยุค Digital tech transformation ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิตเคยมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่มาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 (พ.ศ.2544) ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง โดยชูธงเรื่องการปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2548-4549) ช่วงวิกฤตมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และมีคำถามว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจะอยู่รอดหรือไม่ โดยชูธงเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2551) ช่วงการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายทางการเมือง ปฏิรูปมหาวิทยาลัยชูธงเรื่องสังคมธรรมาธิปไตย และครั้งที่ 4…

Read More
รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ผู้นำนักบริหารกิจการเพื่อสังคม) Executive Leadership for Social Enterprise: (Ex-LSE)   ปรัชญาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  การศึกษา คือ การเรียนรู้อย่างเป็นสหวิทยาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงาม และน่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจึงไม่เพียงแต่สอนให้บัณฑิตที่เป็น คนดีคนเก่งและมีความกล้าหาญในจริยธรรมให้เข้าใจโลกและมีความสามารถในการอธิบายโลกเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงามได้อีกด้วย วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ เพื่อร่วมปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย แนวคิดของหลักสูตร ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคคลวัยทำงานจึงจำเป็นต้องยกระดับทักษะ ทั้งในด้านการทำงาน และ การดำเนินชีวิตให้ก้าวทันโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง จุดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ - เป็นหลักสูตรที่เรียนแบบ Block Course - สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานในรายวิชาที่สัมพันธ์กันได้ - เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับกลุ่ม…

Read More

นักศึกษารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 งาน Thai – Indian Fun Fair

จัดกิจกรรม Thai - Indian Fun Fair (ไทย-อินเดียน ฟันแฟร์) ครั้งที่ 4 สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมสังคมศาสตร์แห่งอินเดีย ซึ่งประกอบด้วยสมาคมศิษย์เก่าแห่งอินเดีย จำนวน 65 แห่งในประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม Thai - Indian Fun Fair (ไทย-อินเดียน ฟันแฟร์) ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 -22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กิจกรรมภายในงานมากมาย…

Read More