โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมนำเสนอโครงการและจัดเสวนาในหัวข้อ “การต่อต้านคอรัปชั่น” รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ภายในงานมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต  

Read More
ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   “ศาสตร์พระราชา” คำนี้ คนในยุคของผมอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่อาจไม่ได้สนใจรายละเอียดมาก เพราะเมื่อดูจากคำแล้วมันค่อนข้างไกลตัวมากและคำที่ถูกพูดถึงกับศาสตร์พระราชามากที่สุดคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งตัวผมนั้นเกิดและเติบโตในเมืองมาโดยตลอดเลยทำให้ผมกับศาสตร์พระราชานั้นเป็นเหมือนเส้นขนานกันมาตลอด แต่เมื่อมาในช่วงปัจจุบันที่มีการกระจายความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาอย่างกว้างขวางทำให้ผมหันกลับมาสนใจในศาสตร์พระราชา ผมได้ศึกษาด้วยตัวเองถึงศาสตร์พระราชาในเบื้องต้นนั้น ผมว่าเป็นการรวมรวบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจากความคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยผ่านพระราชณียกิจต่างๆในสมัยของพระองค์ ซึ่งสามารถรวบรวมได้มากกว่า 4,000 โครงการตลอด 70 ปี ที่พระองค์ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน หลังจากการศึกษาในศาสตร์พระราชา ผมกลับพบว่าศาสตร์พระราชาในบางเรื่องไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาใหม่ แต่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งมีมาอยู่แล้ว เพียงแค่ท่านสามารถนำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาส่งเสริมให้น่าสนใจมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีแรงกระตุ้นในการทำสิ่งที่ชำนาญอยู่แล้วให้ดีขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าแต่ยังคงอัตลักษณ์ของวิถีท้องถิ่นดั้งเดิมไว้อย่างดี ซึ่งถ้าเทียบก็คือธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise)ในปัจจุบันนั้นเอง และอีกหลายโครงการที่นำความรู้ของท่านมาปรับใช้ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการได้เป็นอย่างดี โดยการที่ท่านสามารถทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่ต่างๆ หรือทฤษฎีต่างๆที่ท่านชอบนำมาทดลองในห้องทดลองกลางแจ้งขนาดใหญ่(วังจิตรลดา) หรือศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศที่มีผลสำเร็จที่สามารถจับต้องได้ ผมได้เปลี่ยนแปลงความคิดว่าทุกคนสามารถนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในหลายๆเรื่องเช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเพียงเท่านั้นโดยนำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในช่วงระยะเวลาผมได้นำหลักนี้มาใช้ในการใช้จ่ายดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการใช้จ่ายแบบมีเหตุผลมากขึ้น คำนึงถึงคุณค่าในการซื้อของแต่ละสิ่ง…

Read More
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ระดับ ปริญญาตรี) หลักสูตรสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์และ นศ. รวม 62 คน เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560          

Read More
ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมนานาชาติ "ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกับม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.บูรพาและสถานฑูตอินเดียจัดให้มีการประชุมนานาชาติเรื่องศาสตร์พระราชา: นัยยะสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (King Bhumibol’s Science: Critical Implications for Global Sustainability Movement) ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  จ.ชลบุรี จุดมุ่งหมายของการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนต่อไปโดยนักคิด นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการสืบสานศาตร์พระราชา การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน นักวิชาการต่างชาติอาทิเช่นญี่ปุ่น ภูฏาน ตุรกี สหรัฐอเมริกา กัมพูชา เนปาลและอินเดีย ส่วนของไทยมีนักวิชาการ นักศึกษา…

Read More