โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง (Social Entrepreneur Leadership) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ปรัชญาของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เคารพในปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มุ่งที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างนักคิดและผู้นำที่มีทักษะและแรงบันดาลใจในความเป็นผู้นำ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง นักศึกษามีความรู้ รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ตื่นต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างระบอบการเมืองแบบธรรมาธิปไตยและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของคนยุคถัดไป แนวทางของโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักว่าประชากรวัยมีงานทำแล้ว ตลอดจนถึงวัยที่หมดภาระจากงานประจำหรือวัยหลังเกษียณ สนใจการทำประโยชน์ให้ทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง บุคคลเหล่านี้ยังทรงคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ประเทศชาติ และความกระตือรือร้นต่อความปรารถนาที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้น  ด้วยทุนทางสติปัญญาที่มีอยู่ สภาพร่างกายที่ยังแข็งแรง ทุนทางสังคม และด้วยประสบการณ์การเป็นนักบริหาร…

Read More