มอมชาเขียวแจกเบนซ์! การตลาด “เสี่ยตัน” รศ.ดร.สังศิต ติง “การพนันทางอ้อม”

มอมชาเขียวแจกเบนซ์! การตลาด “เสี่ยตัน” รศ.ดร.สังศิต ติง “การพนันทางอ้อม” สร้างกระแสได้แทบทุกครั้งกับแคมเปญแจกของลุ้นโชคชาเขียวอิชิตัน จากไอโฟน แพกเกจเที่ยวญี่ปุ่นจนถึงรถปอร์เช่ ล่าสุดกับรถเบนซ์ที่ปั่นกระแสด้วยการโพสต์กองเงินกว่า 123 ล้านบาทไว้ตรงหน้า ทำเอากระแสโซเชียลกระหน่ำแชร์กระหน่ำไลค์เพียงวันเดียวก็พุ่งลิ่วเกินล้านในเวลาไม่นาน การตลาดดังกล่าวนั้นถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่าย แต่แน่นอนว่าในด้านการตลาดของการชิงพื้นที่สื่อเสี่ยตัน ภาสกรนทีชนะไปได้อย่างสวยงาม แต่ในมุมศีลธรรมนั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอย่างเข้มข้น สังคมเสพติดโชค อาจถือเป็นเรื่องปกติของสังคมทุนนิยมที่เงิน 123 ล้านบาทบนโต๊ะของชายคือตัน - ภาสกรนทีจะกระแทกสะเทือนความอยากมีอยากได้ของผู้คน เมื่อเขาบอกว่าเงินนี้มีไว้แจก ไม่แปลกหากผู้คนจะยื่นมือคว้าจับ และมันก็สร้างปรากฏการณ์ลุ้นโชคลุ้นรวยได้ทุกครั้งไป ล่าสุดกับแคมเปญแจกรถเบนซ์ 50 คัน เขาได้โพสต์ภาพกำลังขนเงินสดจำนวน 123 ล้านบาทไปถอยรถเบนซ์ 50 คันมาแจก พร้อมอธิบายกฎเกณฑ์หากมีคนไลค์เกิน 1 ล้านไลค์จะทำการแจกรถ โดยระบุข้อความไว้ว่า "กดไลค์, แชร์…

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย 360 องศา" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 15-226 ห้องเธียเตอร์ อาคารมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี โดย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักการและเหตุผล ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมปฏิรูป จึงทำให้ข้อถกเถียงที่สังคมให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกในเวลำนี้อยู่ที่ว่ำจะปฏิรูปเรื่องไหน ประเด็นอะไร และมีแนวทำงที่จะปฏิรูปอย่ำงไร ในฐำนะที่วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิตเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่ทำหน้ำที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญำตรี โท และเอก จึงส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยของคณำจำรย์ รวมทั้ง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำให้มีเนื้อหำสำระสอดคล้องควบคู่ไปด้วย ดังนั้น วิทยำลัยนวัตกรรมสังคมจึงจัดกำรประชุมเพื่อเสนอผลงำนทำงวิชำกำรครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีทำงควำมคิด…

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: รักธรรม หรือรักทุน หรือชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: รักธรรม หรือรักทุน หรือชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ที่มา: ไทยโพสต์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ความรู้สึกที่ว่า สภาพอันเสื่อมทรามของสังคมไทยประจักษ์ชัดยิ่งขึ้น ทั้งในภาพของความเป็นจริงและความรู้สึกของคนในสังคมนี้ ดูง่ายๆ ในสองกรณีใหญ่ เช่น คดีโกงกินคอร์รัปชันในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย กับกรณีเงินที่หลุดลอยจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นหายเข้าไปในวัดธรรมกาย ล้วนสร้างทัศนคติของสังคมไทยให้เสื่อมทรามตามไปด้วย กรณีแรก น่าจะเป็นทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ว่า "โกงไม่ว่าแบ่งข้าบ้างก็แล้วกัน" ส่วนกรณีหลัง กระทบต่อศรัทธาของสาธุชนในพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อย ในข้อที่มองเห็น กรณีของเงินที่ไหลไปเข้าวัดธรรมกายไม่ใช่เงินขโมยขมายอะไร  ถ้าหากแม้นมันผิด เอาไปคืนให้ก็ถือว่าพ้นผิดแล้ว ไม่ได้มีอะไรในข้อที่จะถือเป็นปาราชิกในสมณสงฆ์ ต่อการปฏิบัติธรรมยืดอายุพุทธศาสนาอีกต่อไป นี่นับเป็นความน่าห่วงของปรากฏการณ์ศาสนาพุทธในประเทศไทยขณะนี้อย่างมาก เพราะในขณะที่ศาสนิกชนอธิบายความเป็นวิทยาศาสตร์ของศาสนาพุทธที่มีแก่น มีหลักของตรรกะหนักแน่น…

Read More

กับดักประเทศที่มีชนชั้นนำคุณภาพปานกลาง: รศ.วิทยากร เชียงกูล

กับดักประเทศที่มีชนชั้นนำคุณภาพปานกลาง ที่มา: รศ.วิทยากร เชียงกูล : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกและกองเงินทุน IMF วิจารณ์ว่าไทยและบางประเทศที่คล้ายกับไทยเป็นประเทศที่ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงแบบสิงคโปร์ ไต้หวัน ฯลฯ เพราะไม่สามารถพัฒนาแรงงานและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้เพียงพอ ขณะที่ค่าครองชีพและค่าจ้างแรงงานก็สูงขึ้น ทำให้ติดกับดักของการแข่งขัน สู้กับประเทศที่มีค่าครองชีพและค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าได้ลดลง ทางแก้ไขอยู่ที่การปฏิรูปการศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างอย่างขนานใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัญหานี้ฟังดูเหมือนกับว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าปัญหาและทางออกอยู่ที่ไหน ก็น่าจะหาทางแก้ไขได้ แต่ความเป็นจริงชนชั้นนำไทยก็ยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ เพราะปัญหาความด้อยพัฒนาของประเทศไทยมีสาเหตุที่เชื่อมโยงกับปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ที่มีลักษณะเผด็จการรวมศูนย์และล้าหลังของไทยอย่างมากด้วย การปฏิรูปการศึกษาของไทยที่ภาครัฐได้ลงทุนทำกันมาตั้งแต่ปี 2540 ได้ผลน้อยมาก ทั้งๆ ที่ใช้งบประมาณมากกว่าทุกกระทรวง ราวปีละ 3-4 แสนล้านบาท…

Read More

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย โดย อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 00:00:10 น. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ใครที่ติดตามประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ซึ่งมี 4 ประเทศในอาเซียนคือ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กับเวียดนาม เป็นคู่ขัดแย้งแย่งชิงสิทธิครอบครองเขตแดนหมู่เกาะต่างๆ กับจีน ถึงเวลานี้น่าจะเห็นความเข้มข้นตึงเครียด ไม่ได้ผ่อนคลายไปเลย ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ จะเป็นความกังวลหนึ่งของชาติอาเซียนต่อความพยายามขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อเสาหลักความมั่นคงของอาเซียนเอ ความขัดแย้งเหล่านี้ จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแค่ไหนหรือไม่ กับการค้ำจุนเกาะเกี่ยวเสาหลักความมั่นคงของประชาคมอาเซียนให้อยู่ได้ หรือสั่นคลอนเสาหลักความมั่นคงที่ว่านี้ ให้คลายรัดความกลมเกลียวต่อกันในที่สุด  สิ่งซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้น กำลังจะกลายเป็นทัศนะหนึ่งที่มองเห็นว่า จีนนี่เองคืออุปสรรคสำคัญหนึ่งที่มีผลต่อเสาหลักความมั่นคงของอาเซียน…

Read More

คำประกาศเกียรติคุณ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๗

คำประกาศเกียรติคุณ นางสาวรสนา โตสิตระกูล ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๗ นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำภาคประชาชนที่ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยมีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาค และมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างสรรค์กลไกอำนาจของภาคประชาชนเพื่อเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐที่ถูกใช้ไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ดังเช่น กรณีคดีการทุจริตยา และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเป็นอาทิ นางสาวรสนา โตสิตระกูล เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในปี  พ.ศ.๒๕๑๓ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวารสารศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ประวัติการทำงานของนางสาวรสนา โตสิตระกูล ที่ผ่านมามีบทบาทการทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการในฐานะตัวแทนผู้บริโภค …

Read More

คำประกาศเกียรติคุณ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (พระสุเทพ ปภากโร) ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๗

คำประกาศเกียรติคุณ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (พระสุเทพ ปภากโร) ในพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๗ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)   เป็นผู้นำที่ได้รับการตอบรับไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงผู้คนทั่วทั้งเอเชียด้วย ดังผลสำรวจของเว็บไซต์เอเชียโซไซตี้ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ระบุว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส.ได้รับคะแนนการโหวตให้เป็นบุคคลแห่งปีของเอเชีย ประจำปี ๒๕๕๗  โดยได้คะแนนเสียงสูงถึง ร้อยละ ๘๘ ซึ่งมีคะแนนสูงกว่านางสาวมาลาลา ยูซาฟไซ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพในปีนี้ด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เกิดที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี…

Read More

โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ครั้งที่ 11 ชิงโล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด จะจัดโครงการประกวดกล่าวสนุทรพจน์ ครั้งที่ 11  ชิงโล่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โดยจัดให้มีการประกวดรอบคัดเลือก วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางการพูดและเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตไปร่วมประกวดกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานกิจการนักศึกษา ใบสมัครและรายละเอียด Download ที่นี่ download

Read More

จะเป็นเพื่อนหรือเป็นซาตาน: โดย อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: จะเป็นเพื่อนหรือเป็นซาตาน อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเสื่อม ทรามลงไปจริงหรือ กับข้อถกเถียงโต้แย้งอันเกิดจากข้อพิพาทในเรื่องท่าทีของสหรัฐที่มีทัศนคติในทางลบต่อประเทศไทยอยู่มาก โดยเฉพาะในช่วงที่ รมต.ช่วยต่างประเทศของสหรัฐ นายแดเนียล รัสเซล เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว ปฏิกิริยาตอบโต้จากฝ่ายไทยค่อนข้างรุนแรงและเป็นไปอย่างกว้างขวางในแทบทุกระดับ และนั่นคือการแสดงออกถึงความไม่พอใจของฝ่ายไทยต่อพันธมิตรเก่าแก่เช่นสหรัฐ หลายฝ่ายยังอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ต่อกัน 182 ปี แต่ช่วงเวลาอันยาวนานเหล่านั้นไม่ได้ช่วยสร้างสานสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลย เพียงช่วงเวลาอันสั้นนี้นี่เองที่พันธมิตรอย่างสหรัฐชอบชี้นิ้วสั่งการไทยจนน่ารำคาญ นั่นคือสิ่งตอกย้ำอย่างหนึ่งต่อการวางสถานะความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย บนพื้นฐานที่มองเห็น "เจ้านายกับลูกกะจ๊อก" ระหว่างสหรัฐกับประเทศไทย ท่าทีของสองฝ่าย ณ  จุดนี้ มองเห็นถึงความน่าเบื่อหน่ายต่อมิตรประเทศที่วางใหญ่วางโตเป็นลูกพี่ เอาแต่กำกับ จำกัด ควบคุม ชี้นิ้วสั่งการ ที่จริงอาการเบื่อหน่ายนี้ ใช่เพียงจะเห็นได้จากปฏิกิริยาของไทยแต่คราวนี้เท่านั้น หากแต่เห็นได้หลายครั้งในหลายประเทศ ในหลายภาคส่วนของโลก ที่เริ่มมองท่าทีของสหรัฐในลักษณะไม่ต่างกับความรู้สึกของคนไทยยามนี้"เอ็งทำใหญ่ทำโต ทำตัวเป็นลูกพี่…

Read More
  • 1
  • 2