รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์
                                                                   คณบดี

                                             รองศาสตราจารย์ วิทยากร  เชียงกูล
                                                             คณบดีกิตติคุณ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์
                   องคณบดีฝ่ายวิชาการ                                                      องคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

                  ดร.สุริยะใส กตะศิลา                                                ดร.นายแพทย์มโน เลาหวณิช
               รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์