โครงการ "เรียนเล่นนอกตำรา"

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง และ หลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการ “เรียนเล่นนอกตำรา” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา ในภาควิชาผู้นำทางธุรกิจ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในสภาวะของความเป็นจริงนอกตำรา ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานใต้ตึก 3 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ