โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ป.โท ผู้นำ (ออนไลน์) และ หลักสูตร ป.โท จีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก ระหว่างวันที่ วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2557

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท) ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา