0U7A5911

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมนำเสนอโครงการและจัดเสวนาในหัวข้อ “การต่อต้านคอรัปชั่น”

รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ภายในงานมีคณาจารย์

และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต