โครงการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ผู้นำ

โครงการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ผู้นำ

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2557

ณ มูลนิธิพัฒนรักษ์ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ผู้นำขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ มูลนิธิพัฒนรักษ์ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ร่วมโครงการจะได้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

06.00 – 13.00 น.           เดินทาง/แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน (น้ำตกไทรโยคใหญ่-มูลนิธิพัฒนรักษ์)

13.00 – 14.00 น.           ศึกษาพื้นที่กิจกรรมมูลนิธิพัฒนรักษ์

14.00 – 16.00 น.            ฟังบรรยาย หัวข้อ“แรงบันดาลใจ ประสบการณ์ทำงานพื้นที่ชายขอบพม่า”

โดย คุณเสรี ทองมาก  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนรักษ์

16.00 – 18.00 น.           กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำความรู้จัก “รุ่นพี่ รุ่นน้อง”

19.00 – 21.00 น.           สรุปงานกิจกรรม

21.00 น.เป็นต้นไป            พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557      

08.00 – 09.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 11.00 น.           สรุปงาน(ต่อ) / ข้อเสนอแผนกิจกรรม ทั้งแนวคิดและแนวทาง

11.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.           ศึกษาพื้นท่องเที่ยว (เจดีย์สามองค์/ตลาดชายแดน)

16.00 – 18.00 น.           แลกประสบการณ์ ทำงานพื้นที่ชายแดนนักพัฒนาพม่า จาก BHI

และทันตแพทย์ นักพัฒนาในพื้นที่สังขละบุรี

18.00 – 19.00 น.           รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.           สรุปประเด็นเรียนรู้  /แผนงานกิจกรรม (ต่อ)

21.00 น.เป็นต้นไป            พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

08.00 – 10.00 น.           รับประทานอาหารเช้า /สะท้อนจากแต่ละคน

10.00 – 14.00 น.            ขอพรหลวงพ่ออุตตมะ/เที่ยวชมสะพานมอญ/นั่งเรือชมวัด/

และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยรังสิต