Logo

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

(Social Entrepreneur Leadership)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เคารพในปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มุ่งที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างนักคิดและผู้นำที่มีทักษะและแรงบันดาลใจในความเป็นผู้นำ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง นักศึกษามีความรู้ รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ตื่นต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างระบอบการเมืองแบบธรรมาธิปไตยและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของคนยุคถัดไป

แนวทางของโครงการ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักว่าประชากรวัยมีงานทำแล้ว ตลอดจนถึงวัยที่หมดภาระจากงานประจำหรือวัยหลังเกษียณ สนใจการทำประโยชน์ให้ทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง บุคคลเหล่านี้ยังทรงคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ประเทศชาติ และความกระตือรือร้นต่อความปรารถนาที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้น  ด้วยทุนทางสติปัญญาที่มีอยู่ สภาพร่างกายที่ยังแข็งแรง ทุนทางสังคม และด้วยประสบการณ์การเป็นนักบริหาร และนักปฏิบัติการ ทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่สนใจการศึกษาตลอดชีวิต สนใจสร้างสรรค์ประโยชน์ และความเป็นแบบอย่างแห่งลูกหลาน ในการศึกษาเรียนรู้

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้ท่านเหล่านี้ เข้ามาสู่ระบบการศึกษาด้วยการเทียบโอนประสบการณ์ชีวิตของท่าน ใช้เวลาในการเข้าศึกษาเพียงปีครึ่งถึงสองปี เพียง 22 รายวิชา โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก สกอ. มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว

ใช้เวลาเรียนในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพื่อจะได้ไม่หนักเกินไป เรียนโดยการสัมมนากลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ของนักศึกษา การสอบโดยใช้อัตนัยแบบ Open book นักศึกษาจะมีโครงงานประกอบการเพื่อสังคมและการเมืองเป็นฐานการเรียนรู้คนละ 1 โครงงาน และมหาวิทยาลัยรังสิตยังลดราคาพิเศษสำหรับผู้นำทางสังคม ที่ท่านทำงานให้กับสังคมอย่างมีคุณค่า ทั้งความเป็นอาสาสมัครและผู้นำท้องถิ่น ผู้นำในท้องที่ชุมชนทั่วประเทศ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวสู่เลือกตั้งทุกระดับอย่างคนมีวิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำ และการสร้างองค์กรสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน และวัยสูงอายุ ด้านผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทเคลื่อนไหวในสังคม ธุรกิจ และการเมือง สนองความต้องการด้านทรัพยากรกำลังคนสำหรับสังคม
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารองค์กรทางด้านสังคม ธุรกิจ และการเมืองให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้นำทางด้านสังคม ธุรกิจ และการเมืองในปัจจุบันให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขัน พัฒนาให้แข็งแกร่งได้ในอนาคต
 4. เพื่อนำความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มชุมชน กลุ่มสังคมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย

โครงสร้างหลักสูตร  132 หน่วยกิต

รายวิชาเทียบโอน ไม่เกิน 63 หน่วยกิต หรือจำนวน 22 รายวิชา

 • HUM 123 ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำเนินชีวิต
 • BCH 101 โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพของมุนษย์
 • ENV 101 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • OMD 100 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
 • PSY 311 การพัฒนาตนเอง
 • SOI 100 นวัตกรรมทางสังคมและภูมิปัญญา
 • SOI 101 การสื่อสารและนวัตกรรมทางปัญญา
 • SOI 125 ผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจ
 • THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • RSU 101 ธรรมาธิปไตย
 • RESS 112 การเต้นแอโรบิค
 • LOS 114 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • LOS 215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • LOS 411 การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา
 • SDA 115 การจัดการปัญหาสังคมร่วมสมัย
 • SDA 238 ทุนทางสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
 • LOB 231 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
 • LOB 235 การตลาดสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • LOB 321 การพัฒนาทักษะการบริหาร
 • LOB 233 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร
 • SOC 114 การพัฒนาสังคม
 • POL 100 ประชาสังคมกับการพัฒนา

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต หรือ 22 รายวิชา

 • ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 • ENL 112 การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
 • ENL 113 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
 • ENL 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 • PSY 312 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม
 • SOI 126 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้นำ
 • SOI 131 ทฤษฎีผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
 • SOI 133 เศรษฐกิจการเมืองไทย
 • SOI 135 หลักธรรมาภิบาล
 • SOI 212 การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
 • SOI 222 สื่อและบทบาททางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
 • SOI 232 สื่อและอาเซียนศึกษาในบริบทโลก
 • SOI 233 นวัตกรรมในการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 • SOI 235 องค์กรอัจฉริยะ
 • SOI 236 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้นำ
 • SOI 242 การวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • SOI 243 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก
 • SOI 244 สัมมนาว่าด้วยรัฐสวัสดิการและประชานิยม
 • SOI 442 การฝึกงาน
 • SOI 443 สารนิพนธ์
 • SOI 444 สัมมนาความเป็นผู้นำ
 • LOB 444 สัมมนาการบริหารจัดการทางธุรกิจ

 ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1             สิงหาคม – ธันวาคม 2560

ภาคการศึกษาที่ 2            มกราคม – พฤษภาคม 2561

ภาคฤดูร้อน                       มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

ภาคการศึกษาที่ 3            สิงหาคม – ธันวาคม 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีประสบการณ์ทำงานทางสังคม ด้านธุรกิจ หรือการเมือง
 • ทำงานทางด้านอาสาสมัคร ด้านจิตอาสา ด้านการพัฒนา และการเคลื่อนไหวทางสังคม และการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

การประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มาก่อน (Portfolio)

หลักฐานการสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

เวลาเรียน/สถานที่เรียน     

เรียนเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

รวมตลอดหลักสูตร      204,800 บาท  (รวมค่าเทียบโอน)

(สำหรับผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสา และนักการเมือง มีส่วนลดค่าหน่วยกิต 30%  เหลือประมาณ 169,910 บาท)

สามารถผ่อนจ่ายได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

การรับสมัคร                ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560

กำหนดวันสัมภาษณ์                1 – 10 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษา         10 กรกฎาคม 2560

ลงทะเบียนเรียนชำระเงิน         10 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศและเริ่มเรียน             26 – 27 สิงหาคม 2560

ขอรับใบสมัครได้ที่

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน์

(ตึก 3) ชั้น 1 ห้อง 116 หรือ Download  ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการ SEL   

คณาจารย์ประจำผู้ทำการสอน

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน

รศ.ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์    คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

รศ.วิทยากร  เชียงกูล    คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์  องคสิงห    รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร.สุริยะใส  กตะศิลา    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ศักดิ์  ประสานดี       หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้นำประกอบการฯ

รศ.ดร.สิตานนท์  เจษฎาพิพัฒน์          

รศ.ดร.กานต์  โกวิทย์สมบูรณ์

ผศ.ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ                 

ดร.ศรัณย์  ธิติลักษณ์  

ดร.สมิทธ์  ตุงคะสมิต    

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

พลเรือตรี ผศ.ดร.วิโรจน์  พิมานมาศสุริยา

ดร.อภิรัตน์  กังสดารพร          

ดร.ชุลีรัตน์  เจริญพร

ดร.ชาญชัย  จิวจินดา             

อ.เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์

อ.สุนี  ไชยรส                

อ.บุญส่ง  ชเลธร

อ.สานิตย์  แสงขาม       

อ.จุไรลักษณ์  เกษบุรมย์       

อ.อาทิตย์  ทองอินทร์              

อ.สวัสดิ์  สมจิตร                      

อ.ปราการ  กลิ่นฟุ้ง       

อ.ดารณี  อินทะแสน  

อ.ชนัฐนันท์  ม่วงวิเชียร          

อ.ฟ้าลั่น  กระสังข์                   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

ดร.ศักดิ์  ประสานดี                   เบอร์ 081-300-6188

อีเมล์ : sakprasandee2@gmail.com

ดร.เปรมณัช  โภชนสมบูรณ์      เบอร์ 086-526-3328

อีเมล์ : pramemanut.p@rsu.ac.th