เสวนาวิชาการ "การเตรียมผู้นำเพื่อรองรับเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" AEC

คณะ Cyber University ร่วมกับ หลักสูตร ป.โท สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา “การเตรียมผู้นำเพื่อรองรับเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นองค์ปาฐก โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการเสวนา

การเตรียมผู้นำเพื่อรองรับเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

08.30-9.00  น.  ลงทะเบียน

9.00-9.10   น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี RSU Cyber University กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดเสวนาเรื่อง “การเตรียมผู้นำเพื่อรองรับเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

9.10-9.20   น. คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

9.20-10.00  น. ปาฐกถาเรื่อง “การเตรียมผู้นำเพื่อรองรับเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

10.00-11.45 น. เสวนาเรื่อง “การเตรียมผู้นำเพื่อรองรับเศรษฐกิจไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย

  • คุณเกียรติ สิทธีอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
  • คุณอรรถวิทย์ สุวรรณภักดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • คุณภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • คุณธนันท์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต และอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดภูเก็ต

ดำเนินรายการโดย: ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

11.45-12.00 ตอบข้อซักถาม

12.00-12.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวปิดการเสวนา