อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) แสดงความเห็นและคัดค้านกรณีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กับผู้ตรวจการแผ่นดิน

กมธ.แหยงไม่ยุบอปท.แค่ปรับ

ที่มา.หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายสุริยะใส กตะศิลา อาจารย์คณะนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะรวม กสม.กับผู้ตรวจการแผ่นดิน ถือเป็นการตัดช่องทางร้องทุกข์ของประชาชนให้แคบลง และการตรวจสอบอำนาจรัฐจะมีความละเอียดน้อยลงแม้ว่าทั้ง 2 องค์กรจะรับเรื่องร้องเรียนเดียวกันในบางกรณีได้ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนแตกต่างกันสิ้นเชิง  กรรมการสิทธิฯ จะเน้นการตรวจสอบการละเมิดสิทธิและคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินจะเน้นการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ
“ขั้นตอนในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของทั้ง 2 องค์กร จึงมีรายละเอียดวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิและการใช้อำนาจมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับชาวบ้านคนยากคนจน คนชายขอบมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกวัน การมีกลไก มีช่องทางที่หลากหลายให้ชาวบ้านพึ่งพาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น”
นายสุริยะใสกล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้ทั้งสององค์กรจะมีปัญหาในการทำงาน ก็ควรหาวิธีปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ โดยเฉพาะเขตอำนาจที่ไม่ทับซ้อนกัน ที่มาที่น่าเชื่อถือความรวดเร็วในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน รวมทั้งอำนาจของทั้งสององค์กร ควรมีอำนาจผูกพันกับเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาลมากกว่าที่ผ่านมา จึงอยากให้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญทบทวนมติดังกล่าว รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย การยุบทิ้งเป็นเรื่องไม่ยาก แต่การสร้างองค์กรขึ้นมาซักองค์กรให้ได้รับการยอมรับนั้นเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลา เพราะต้องมีกระบวนการทบทวนปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา.