หลักสูตร ป.โท ผู้นำ (ออนไลน์) กับโครงการสร้างพันธมิตรเพื่อโอกาสทางการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการสร้างพันธมิตรเพื่อโอกาสทางการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การบริการทางวิชาการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย จึงให้จัดทำโครงการสร้างพันธมิตรเพื่อโอกาสทางการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบิณฑิต (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ขึ้นมา โดยให้เปิดรับพันธมิตรจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการโอกาสทางการศึกษาและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยให้ดำเนินการดังนี้ (1) เปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรเฉพาะหน่วยงาน (2) จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก (Memorandum of Understanding: MOU) (3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในการจัดสัมมนา ประชุม หรือการวิจัยเป็นต้น และ (4) จัดให้มีการดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรฯ และหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

  1. คณบดี (ที่ปรึกษา)
  2. ผู้อำนวยการหลักสูตร A. Leadership Online (ประธานกรรมการ)
  3. รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์  (กรรมการ)
  4. ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต (กรรมการ)
  5. พล.ร.ต.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา (กรรมการ)
  6. ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์ (กรรมการ)
  7. ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร (กรรมการและเลขานุการ)

โดยให้คณะกรรมการฯ มีขอบเขต ภาระหน้าที่ดังที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม