รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

บัณฑิตพึงคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และฝักใฝ่ในการแสวงหาความรู้และความจริงอยู่เป็นนิจ จนกลายเป็นสิ่งปกติในการดำเนินชีวิตประจำวัน บัณฑิตพึงตระหนักว่าความรู้และความจริงคืออาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุด ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรา เปลี่ยนแปลงสังคมและโลกได้

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมุ่งบ่มเพาะบัณฑิตเพื่อสร้างนวัตกรทางสังคม ผู้ชื่นชอบการแสวงหาข้อมูล ใฝ่รู้ ช่างสังเกตทุกอย่างที่อยู่รอบตัว เป็นมิตร มองโลกในแง่มุมใหม่ มองปัญหาในมุมที่กว้างขึ้น มีความคิดที่สร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ กล้าคิดค้นนวัตกรรม กล้าตัดสินใจ กล้าคิดต่าง ใจกว้าง เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถจัดการปัญหาทุกขนาดได้อย่างเป็นธรรมโดยไร้ขีดจำกัด

Message from the Dean

Associate Professor Dr. Sungsit Piriyaransan,

Dean of the College of Social Innovation

Graduates should always be aware of the common benefit of the society and continuously pursue of more knowledge and the truth so that it become a part of everyday living. Graduates should also know that the knowledge and the truth are the most powerful tools that enable us to change ourselves, society and the world.

the College of Social Innovation is the breeding ground for graduates to use new social innovation who are in pursuit of new information, who are searching for new ideas with keen and sharp observation of all things around themselves, amicable, and endowed with enthusiasm in the world, seeing the world with broader views, creative, incessantly engaged in generating new ideas, decisive,  generous, sensitive to the feeling and opinions of others, and capable to solve all problems without limitations.