สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย” ในรายการ “จุดชนวนข่าว” ตอนที่ 2