รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 1. (วิทยานิพนธ์) ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 9 กรมสรรพากรโดย สิริกร ศิริปรีชา
 2. (วิทยานิพนธ์) บทบาทภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูและเครือข่ายผู้ปกครองในสังกัด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยพระเก่งกาจ สํวโร(เลื่องลือ)
 3. (วิทยานิพนธ์) บทบาทของผู้นำทางการทหารในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยน.อ.หญิงพัชชา เข็มเพชร
 4. (วิทยานิพนธ์) ทัศนคติในการเลือกใช้บริการสถานบริการ (คาเฟ่) ในจังหวัดปทุมธานี โดย กัญญาณัฐ อินอยู่
 5. (วิทยานิพนธ์) ปัจจัยการบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นผู้บริหารและครูผู้สอน ศูนย์เครือข่าย อำเภอบ้านเขว้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ โดย ณัฏฐธัญญ์ พันธุ์โสภณ
 6. (วิทยานิพนธ์) การปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรมของครู ในเขตทวีวัฒนา สังกัดพืน้ ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3โดย อนันต์ อิงคานุวัฒน์
 7. (วิทยานิพนธ์) การวิเคราะห์ความเป็นผู้นำทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูติน โดย เกวลิน สุวรรณปัญญา
 8. (วิทยานิพนธ์) บทบาทของประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย โดย ถาวรีย์ ใหญ่น้ำ
 9. (วิทยานิพนธ์) คุณลักษณะพิเศษและเสน่ห์ผู้นำของนายกรัฐมนตรีไทย โดย นวรัตน์ วงษ์อรุณ
 10. (วิทยานิพนธ์) กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) โดย วรัญญา ศรีเสวก
 11. (วิทยานิพนธ์) คุณลักษณะผู้นำของผู้จัดการเขตงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลของธนาคารกสิกรไทย จำกัด โดย วิริณญ์ ทรัพย์แต่ง
 12. (วิทยานิพนธ์) สารคดีโทรทัศน์รายการกบนอกกะลา กับการทำหน้าที่เป็นสื่อการเรียนรู้ ศึกษากรณี โครงการกบจูเนียร์โดย สุดารัตน์ เกิดสว่าง
 13. (วิทยานิพนธ์) คุณลักษณะผู้นำกับการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายสนับสนุนงานสาขา สำนักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดย คุณากร ปันทะนะ
 14. (วิทยานิพนธ์) คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน) ในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ โดย ณัฎฐชัย เศวตโชติธนพงษ์
 15. (วิทยานิพนธ์) คุณลักษณะผู้นำของผู้ประกอบการธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ที”ประสบความสำเร็จ ในกรุงเทพมหานคร โดยประวิทย์ สายจันทร์หอม
 16. (วิทยานิพนธ์) การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานกับรูปแบบผู้นำของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด ที่ปฎิบัติงาน ในฝ่ายศูนย์ธุรกิจลูกค้าบุคคลรายย่อย โดย พงศ์พันธ์ กลํ่ากล่อมจิตร
 17. (วิทยานิพนธ์) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสูงสุดขององค์การ กรณีศึกษา : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดย พีระ ศรีพิทักษ์
 18. (วิทยานิพนธ์) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานสายปฏิบัติการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไพศาล แก้ววิลา
 19. (วิทยานิพนธ์) ความเป็นผู้นำของนายลี กวน ยู : ศึกษาช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990) โดย วิธี ศุภเวช
 20. (วิทยานิพนธ์) คุณลักษณะผู้นำของผู้ประกอบการโรงน้ำแข็ง : กรณีศึกษา บริษัท ป๊อบอายน้ำแข็งหลอด จำกัด โดยศุภกร จงนภาศิริกูร
 21. (วิทยานิพนธ์) บทบาทของผู้นำชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย อธิโรจน์ ชิณโชติวรสิทธิ์
 22. (วิทยานิพนธ์) ภาวะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นของผู้ใหญ่บ้านและกำนัน อำเภอบ้านแพ จังหวัดราชบุรีโดย อุรุพงษ์ ยังภู่
 23. (วิทยานิพนธ์) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำกรมยุทธการทหารอากาศ โดย นาวาอากาศโท สุทธิพงศ์ วงษ์สว้สดิ์
 24. (วิทยานิพนธ์) คุณลักษณะและเสน่ห์ผู้นำของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อู่ทอง อาบัวรัตน์
 25. (วิทยานิพนธ์) ภาวะผู้นำของข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ โดย เรืออากาศเอกอํานาจ สุดสอน
 26. (วิทยานิพนธ์) ภาวะผู้นำของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จำกัด(มหาชน) โดย รสรินทร์ บูรพาสิงห์
 27. (วิทยานิพนธ์) การบริหารจัดการความเครียดของผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) โดย อนงค์ บุญพูล
 28. (วิทยานิพนธ์) การสร้างนักบินมืออาชีพของประเทศไทย โดย นาวาอากาศโท คนินทร์ สุพิริยะนันท์
 29. (วิทยานิพนธ์) พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนลาซาล เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย ธนพร เผดิมเกื้อกูลพงศ์
 30. (วิทยานิพนธ์) การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ธันยาภัทร์ ทิมรักษา
 31. (วิทยานิพนธ์) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพี่อก้าวเข้าสู่อาเซี่ยนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตปทุมธานี โดย กฤษณา เทวารุทธ
 32. (วิทยานิพนธ์) การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สำหรับโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด โดย กิตตินันท์ ติชะนะ
 33. (วิทยานิพนธ์) พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของพนักงานทีมีต่อวารสาร “น้ำ” ของการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ โดย กุญชลิกา ภาระพันธ์
 34. (วิทยานิพนธ์) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถอีโก้คาร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย คณิตภรณ์ ธีระตะโกกุล
 35. (วิทยานิพนธ์) การปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำความผิด โดย นวพรรณ เผาจันทร์อินทร์
 36. (วิทยานิพนธ์) การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม โดย ปวีณา ศิวาลัย
 37. (วิทยานิพนธ์) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิ โดย ปิยฉัตร พรหมรับ
 38. (วิทยานิพนธ์) ปัจจัยที่ผู้จัดการสาขาควรคำนึงถึงเพื่อลดการลาออก ของพนักงาน: กรณีศึกษาห้างบิ๊กซี เขตมีนบุรี โดย ศรัญญา ฉิมพิภพ
 39. (วิทยานิพนธ์) การบริหารจัดการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก โดย ศศิวิมล เหมืองทอง
 40. (วิทยานิพนธ์) แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในโครงการจัดการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย สาขาสามพราน สาขาสมุทรสาคร โดย เสาวลักษณ์ ฐิติวิริยะกุล
 41. (วิทยานิพนธ์) ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการรับทราบข่าวการคอรัปชั่น ของหน่วยงานรัฐ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดย เฉลิมศักดิ์ ศิริกุล
 42. (วิทยานิพนธ์) อิทธิพลของสังคมออนไลน์ ต่อธุรกิจ สังคม และการเมือง โดย ชยิน ภิญโญชนม์
 43. (วิทยานิพนธ์) ความคาดหวังของประชาชนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดย ร้อยตรี วรพจน์ ลลิตจิรกุล
 44. (วิทยานิพนธ์) สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นหญิงเป็นโสเภณี กรณีศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดย ศกลวัฒน์ วราโชติอินสกุล
 45. (วิทยานิพนธ์) Employee Work Motivation Strategic Plan for Hypermarket Sector โดย Sakonkrit Sukhawatthanakun
 46. (วิทยานิพนธ์) สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย อนุชา ดอกพิกุล
 47. (วิทยานิพนธ์) สาเหตุที่เยาวชนเข้าสู่วงจรยาเสพติดในจังหวัดกำแพงเพชร โดย นภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี
 48. (วิทยานิพนธ์) ผลกระทบราคายางพาราตกต่ากับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดย ฐาปนีย์ ชัยพัฒน์
 49. (สารนิพนธ์) บทบาทของผู้ประกอบการในการพัฒนากลยุทธ์ร้านค้าทองรูปพรรณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดวงกมล ไทยสิทธิเวช
 50. (สารนิพนธ์) กิจกรรมออมทรัพย์ : เครื่องมือเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำของคนชายขอบ กรณีศึกษาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเสรี ทองมาก
 51. (วิทยานิพนธ์) บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดย อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง
 52. (วิทยานิพนธ์) นโยบายอำนาจละมุนของจีนต่อไทยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน โดย กมลทิพย์ สุขแก้ว
 53. (วิทยานิพนธ์) การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อจีนระหว่างนักศึกษา ที่ไม่ได้เรียนและเรียนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย โดย พัชรี มากระจันทร์
 54. (วิทยานิพนธ์) รูปแบบ และช่องทางการค้าไทย – จีน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดย เด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
 55. (วิทยานิพนธ์) บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขต เทศบาลเมืองโพธาราม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย นุกูล ธรรมจง
 56. (วิทยานิพนธ์) ลู่ทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ภัตตาคาร และโรงแรมของไทยในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย กนกอร เปลี่ยนสกุล
 57. (วิทยานิพนธ์) ปัจจัยที่ส่งผลต่อละครโทรทัศน์ไทยในเมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวันวิสา สันทวิจิตรกุล
 58. (วิทยานิพนธ์) ศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรประเภทไม้ตัดดอกของไทยและจีนศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยวีสสุดา แสงวิรัตนชัย
 59. (วิทยานิพนธ์) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดการขาดดุลการค้าของไทยต่อจีน โดย สุชาติ นภาเพ็ญวรรณากูร