วิจัยปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

วิจัยปฏิรูปการศึกษา

ศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558 ว่า ได้จัดทำรายงานวิจัยสภาวะการศึกษาในปี 2557-2558 ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นำไปใช้เป็นข้อมูลวางแผนปฏิรูปการศึกษา โดยผลการวิจัยพบว่าถึงงบฯ จะถูกจัดสรรให้กับการศึกษาในจำนวนที่สูงมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร เด็กออกกลางคันสูงขึ้น ภาครัฐควรแก้ปัญหาให้ตรงจุด เช่น ให้ทุนเด็กยากจน หาวิธีการดึงเด็กให้เข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ปรับการจัดการศึกษาเน้นการใช้ความรู้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจประเทศ สร้างค่านิยมให้เด็กกล้าแสดงความคิดกับครู ส่วนครูเองจะต้องพัฒนาตัวเอง โดยการทบทวนบทเรียนและประเมินผลการสอน

ฃยุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาได้ผล คือการผ่าตัดโครงสร้างการบริหาร โดยจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีอำนาจเต็มในการวางแผนพัฒนาการศึกษาชาติ เพื่อให้รมว.ศธ. และข้าราชการทำตาม ปฏิรูปคัดเลือกฝึกอบรม การให้ค่าตอบแทนผู้บริหารครูอาจารย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งมาเป็นครู ปฏิรูปการเรียนการสอน ระบบการสอบคัดเลือกที่เน้นวัดความสามารถทางการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสร้างพลเมืองที่มีความใฝ่รู้และฉลาดขึ้น

ที่มา..หนังสือพิมพ์ข่าวสด