วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation

เจ้าของ

รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต  พิริยะรังสรรค์ คณบดี ในนาม  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะที่ปรึกษา

ดร. อาทิตย์  อุไรรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต  พิริยะรังสรรค์

ศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย  พันธเสน

พลเอก  เอกชัย  ศรีวิลาส

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

อาจารย์บุญส่ง ชเลธร

กองบรรณาธิการ

ดร. ฉัตรวรัญ องคสิงห์

ดร. อภิรัตน์ กังสดารพร

ดร. ชุลีรัตน์ เจริญพร

ดร.สุนทร คุนชัยมัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐณิชา ณ นคร

อาจารย์ สานิตย์ แสงขาม

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายใน

รองศาสตราจารย์ วิทยากร  เชียงกูล

รองศาสตราจารย์ ดร. สิตานนท์  เจษฎาพิพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร. กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตพงษ์  สอนสุภาพ

พลเรือตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์  พานมาศสุริยา

ดร. สุริยะใส  กตะศิลา

อาจารย์  เกียรติชัย  พงษ์พานิช

อาจารย์สุนี ไชยรส

ดร. วิชัย  ตันศิริ

ดร. ศรัณย์  ธิติลักษณ์

ดร.บุญสม  เกษะประดิษฐ์

ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต

ดร.ชาญชัย จิวจินดา

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ (นักเศรษฐศาสตร์)

ศาสตราภิชาน. แล  ดิลกวิทยรัตน์  (นักเศรษฐศาสตร์)

พันเอก บุญรอด  ศรีสมบัติ (รองผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก)

ดร. เทียนชัย  วงษ์ชัยสุวรรณ  (นักวิชาการอิสระ)

รองศาสตราจารย์ เสาวนีย์  จิตต์หมวด (นักวิชาการอิสระ อาจารย์สถาบันพระปกเกล้า  ผู้ชำนาญการสามจังหวัดภาคใต้)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล (อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

น.อ.หญิง  พัชชา  เข็มเพชร (นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการ กองทัพไทย)

อาจารย์ สมยศ แช่มช้อย (อดีตนักวิชาการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย)

รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท  ภักดีกุล (คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม  นันทมงคลชัย (หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล)

นายแพทย์  พลเดช  ปิ่นประทีป (นักวิชาการอิสระ อดีตรัฐมนตรี)

ดร.ภาส  ภาสสัทธา  (อดีตรองเลขาฯ ปปช. สก. กทม.)

ดร. วารินทร์  สินสูงสุด (นักวิชาการอิสระ)

อาจารย์ เจษฎา  ทองรุ่งโรจน์ (นักวิชาการอิสระ)

ดร. ดวงพร  อาภาศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บังอร  พลเตชา

ดร.ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง

ดร.กนกรัตน์  ยศไกร

กองเลขานุการ

น.ส. บงกชกาญจน์  สุนทรพฤกษ์

น.ส. เปรมณัชโภชนสมบูรณ์

English Editors

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน

ดร. มโน เลาหวณิช

ประกาศรับผลงานวิชาการ

วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

กำหนดการ

วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม  : Journal of Social Innovation

กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2  ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม–พฤษภาคม

ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน–พฤศจิกายน

ฉบับปฐมฤกษ์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม ปี 2560

Journal of Social Innovation: Volume 1 May, 2017

 

การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์ครั้งละ 500 เล่ม

ติดต่อและส่งบทความลงตีพิมพ์ได้ที

วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

เลขที่เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 66-2-5339697

โทรสาร : 66-2-5339697

E-mail : csi.rsu@gmail.com

Website : www.csirsu.com

พิมพ์ที่

บริษัทบพิธ การพิมพ์ จำกัด

70 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

โทรศัพท์ : 02-222 5555

โทรสาร : 02-221 6433

ความเป็นมา

วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม  : Journal of Social Innovation  เป็นวารสารวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานที่มีสาระประโยชน์ของนักคิดนักวิชาการออกสู่สังคม โดยมีการดำเนินงานและตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ อาทิ  บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article) เพื่อการถ่ายทอด  แลกเปลี่ยน เปิดเวทีเสวนาและกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ สมดังปณิธานในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่มุ่งสู่นวัตกรรมทางปัญญา

วารสารนวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation  กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (เดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน)  บทความในวารสารทุกชิ้น รวมถึงงานค้นคว้าวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ด้านภาวะผู้นำ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง จะได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Annual Peer-reviewed Journal) ก่อนการจัดพิมพ์เสมอ

วัตถุประสงค์ของวารสาร

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปในด้านภาวะผู้นำ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง

  2. เพื่อการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจำอาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและปนระชาชนทั่วไป นำเสนอผลงานวิชาการในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง

นโยบายการรับบทความ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับบทความจากอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมืองและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารวิชาการอื่นๆ ทั้งนี้ บทความต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ

การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะมีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ จากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและได้รับความเห็นชอบแล้วจากกองบรรณาธิการ

ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับนี้ ถือ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้บริหารและ/หรือคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้มีการนำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารวิชาการ นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางวารสาร

คำแนะนำสำหรับท่านผู้เขียนบทความ

  1. บทความวิจัย (Research Paper) คือ บทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นเพื่อการการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดยมีการกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการด้านนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วจะต้องมีรูปแบบการนำเสนอตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารวิชาการอันประกอบด้วย บทนำ (Introduction) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) นิยามศัพท์ (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ เชิงอรรถอ้างอิง(ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

  2. บทความวิชาการ (Academic Paper) คือ บทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือผลงานการค้นพบ ลักษณะของบทความทางวิชาการเป็นผลงานที่เรียบเรียงขึ้นไว้อย่างเป็นระเบียบ ผู้เขียนอาจเป็นบุคคล สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้ ลักษณะการนำเสนออาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วไป วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ก็ได้โดยส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย บทนำหรือส่วนนำ ที่ผู้เขียนแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าทำไมจึงเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ส่วนสาระสำคัญของเรื่อง การจัดลำดับเนื้อหาสาระ ควรมีการจัดวางโครงสร้างและลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสม รวมทั้งมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย

ส่วนบทสรุป ควรมีการทำประเด็นสำคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่างสั้น ๆ ท้ายบท

สำหรับส่วนอ้างอิง ที่อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่น ก็ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทำเมื่อไร และนำมาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้

  1. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) คือ งานเขียนที่ต้องถ่ายทอดความคิดเห็น ต่องานเขียนชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือเล่มใดเล่มหนึ่ง โดยนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ มีการกล่าวถึงและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  แสดงให้เห็นข้อดี ข้ออ่อนของงานชิ้นนั้นๆ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข  โดยบทวิจารณ์หนังสือจะประกอบด้วยบทนำหรือประเด็นที่จะวิจารณ์ เนื้อหา บทสรุปและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

  2. บทความปริทัศน์ (Review Article) คือ บทความวิชาการที่มีการผสมผสานแนวคิด ทบทวนความก้าวหน้าของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสรุปความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้ใหม่  เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างทันสมัย แสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการและมีข้อวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป

การจัดพิมพ์บทความ

จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียวด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อื่นที่ใกล้เคียงกันพิมพ์ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ใช้ฟอนท์ Browallia New ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 พอยน์ และให้ใส่เลขกำกับหน้าทุกหน้าที่มุมบนด้านขวา ยกเว้นหน้าแรก ความยาวระหว่าง 10-20 หน้า

การส่งบทความ

ผลงานที่ผ่านการประเมินและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  ทางกองบรรณาธิการจะตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาและการเขียนรายการอ้างอิง หลังจากนั้นจะส่งกลับให้ผู้เขียนตรวจดูอีกครั้งให้ถูกต้อง  จึงจะนำลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต