ปริญญาโท M.A. (Leadership) Online มหาวิทยาลยัรงัสิต

Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) Online

คณาจารยผู้สอน

รศ.วิทยากรเชียงกูล (คณบดีกิตติคุณ),

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ (คณบดี),

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ,

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์,

รศ.ดร.สิตานนท์ พิพัฒน์,

พลเรือตรี ดร. วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา,

ดร.บุญสมเกษะประดิษฐ์,

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

เป็นต้น กำหนดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊ก MA.Leader-online