1509799001684

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ผู้นำนักบริหารกิจการเพื่อสังคม)

Executive Leadership for Social Enterprise: (Ex-LSE)

 

ปรัชญาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

 การศึกษา คือ การเรียนรู้อย่างเป็นสหวิทยาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงาม และน่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจึงไม่เพียงแต่สอนให้บัณฑิตที่เป็น คนดีคนเก่งและมีความกล้าหาญในจริยธรรมให้เข้าใจโลกและมีความสามารถในการอธิบายโลกเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงามได้อีกด้วย

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ เพื่อร่วมปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย

แนวคิดของหลักสูตร

ปัจจุบันสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บุคคลวัยทำงานจึงจำเป็นต้องยกระดับทักษะ ทั้งในด้านการทำงาน และ การดำเนินชีวิตให้ก้าวทันโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทำงาน โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ

เป็นหลักสูตรที่เรียนแบบ Block Course

สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานในรายวิชาที่สัมพันธ์กันได้

เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับกลุ่ม นักศึกษา

เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างโครงงานเพื่อพัฒนากิจการและพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ

คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ

บุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ด้านธุรกิจ สังคมหรือการเมือง (โดยนำเอา      ประสบการณ์มาเทียบโอนในรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน)

  บุคคลที่จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่ต้องการจะเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านผู้นำและการบริหารกิจการเพื่อสังคม (โดยนำเอาประสบการณ์มาเทียบโอนรายวิชารวมถึงสามารถเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้)

โครงสร้างหลักสูตร 132 หน่วยกิต

รายวิชาเทียบโอน ไม่เกิน 54 หน่วยกิต

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

ประมาณ 6 ภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  มีอายุเกิน 30 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า

มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรทางสังคมองค์กรทางธุรกิจ หรือองค์กรทางการเมือง

ทำงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

เคยทำงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หลักฐานการสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

เวลาเรียน/สถานที่เรียน

เรียนเฉพาะ วันเสาร์ วันอาทิตย์

มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก .ปทุมธานี

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

รวมตลอดหลักสูตร 181,200 บาท (รวมค่าเทียบโอน)

(ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลที่ทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรหรือเคยทำงานในองค์กรดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีส่วนลดค่าหน่วยกิต 30% เหลือประมาณ 145,510 บาทสามารถผ่อนจ่ายได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ขอรับใบสมัครได้ที่

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 1 ห้อง 116 หรือ Download จาก www.csirsu.com

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ประธานหลักสูตร Ex-LSE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร  

โทร 02-533- 9697, 063-995- 2645

E-mail: apirat.k@rsu.ac.th

คุณอรนลิน พิกุลขาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร

02-533- 9697

E-mail : ex.leadership.se@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *