รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม อภิปรายเรื่องแผนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคกลางและภาคตะวันตก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ได้รับเชิญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เป็นผู้ดำเนินงานและอภิปราย

เรื่องแผนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคกลางและภาคตะวันตก

ณ โรงแรมเอเซีย

sitanon 1