รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กับข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ