รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เสนอ : ปฏิรูประบบตำรวจ – จัดตั้งศาลควบคุมการคอรัปชั่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ สปช. ได้อภิปรายในสภาปฎิรูปแห่งชาติ เสนอ จะปฏิรูปประเทศไทย ต้องปฏิรูประบบตำรวจ และจัดตั้งศาลควบคุมการคอรัปชั่น