รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการบริการสังคม ประจำปี 2558

12345

คำประกาศเกียรติคุณ