รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

 

1424421198541

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
 • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of  Philosophy (Leadership  in  Society, Business and Politics)
 • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
 • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) D. (Leadership in Society, Business and Politics)

 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาเอก 6 ปี / ศึกษารายวิชาและดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต

 • หมวดวิชาพื้นฐาน 6 ( ไม่นับรวมหน่วยกิต )
 • หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 • การสอบวัดคุณสมบัติ 0 หน่วยกิต
 • หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 • รวม 48 หน่วยกิต

 

 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนต่างๆ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
 • ผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชน
 • ที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • ผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ
 • ผู้บริหารในองค์การสาธารณะอื่นๆ ได้แก่ มูลนิธิ สถาบัน รวมถึงองค์การที่ไม่มุ่งหวังกำไร
 • ข้าราชการในระดับบริหาร ได้แก่ ผู้บริหารที่อยู่ในระดับ กระทรวง กรม จังหวัด และท้องถิ่น รวมถึง ทหาร/ตำรวจ ระดับสัญญาบัตร
 • บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
 • นักวิชาการอิสระที่สนใจในองค์ความรู้ด้านผู้นำและนวัตกรรมสังคม

 

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

 

การดำเนินการหลักสูตร วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 00 น. ถึง 16.30 น.

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล  เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 

หลักฐานในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • รูปถ่าย 4 ใบ ( 1 นิ้ว )
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรปริญญาโท
 • ใบปริญญาบัตรหลักสูตรปริญญาโท

 

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน (Basic Courses)  3 หน่วยกิจทุกรายวิชา

 • CSI 701  ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย(Contemporary Theories on Sociology)
 • CSI 702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์(Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences)

หมวดวิชาบังคับ (Core Courses)  3 หน่วยกิจทุกรายวิชา

 • CSI 703  ทฤษฎีนวัตกรรมสังคม(Social Innovations Theories)
 • CSI 704 ผู้นำร่วมสมัยและแบบแผนการเป็นผู้นำ   (Contemporary Leaders and Leadership Styles)
 • CSI 705 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก (Leadership and Local, National, Regional and Global Development)

หมวดวิชาเลือก (Electives)  3 หน่วยกิจทุกรายวิชา

 • CSI 706 ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปชั่น (Good Governance and Corruption Control)
 • CSI 707 ทฤษฎีผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองร่วมสมัย(Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership)
 • CSI 708 ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมการลงทุน (Theories of Invesment Innovation Management)
 • CSI 709 เศรษฐกิจแบบดิจิตอล (Digital Economy)
 • CSI 710 ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน  (Good Governance and Competitiveness)
 • CSI 711 ธรรมาภิบาลองค์กรและกิจการเพื่อสังคม(Corporate Governance and Social Enterprise)
 • CSI 712 ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Game Theory and Strategic Thinking Enhancement)
 • CSI 713 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Seminar on Social Innovation Management)
 • CSI 714 สัมมนาทฤษฎีผู้นำร่วมสมัยและธรรมาภิบาล(Seminar on Theories of Contemporary Leaders and Good Governnance)

การสอบวัดคุณสมบัติ  0 หน่วยกิจ

 • CSI 790  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

 หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิจ

 • CSI 799 ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559

เทอม S/2559

 • CSI 701  ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย (Contemporary Theories on Sociology)

ผู้รับผิดชอบวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พันธเสน

 • CSI 713 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Seminar on Social Innovation Management)

ผู้รับผิดชอบวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และวิทยากรพิเศษ

ตาราง

เทอม 1/2559

 • CSI 703  ปรัชญาและทฤษฎีนวัตกรรมสังคม(Philosophy and Social Innovations Theories)

ผู้รับผิดชอบวิชา  ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ

 • CSI 705 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก (Leadership and Local, National, Regional and Global Development)

ผู้รับผิดชอบวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

 • CSI 706 ธรรมาภิบาลและการควบคุมการคอร์รัปชั่น (Good Governance and Corruption Control)

ผู้รับผิดชอบวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ , ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ , ดร.บุญสม  เกษะประดิษฐ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ และ ดร.ศรัณย์  ธิติลักษณ์

 

เทอม 2/2559

 • CSI 702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสังคมศาสตร์(Advanced Qualitative Research Methodology for Social Sciences)

ผู้รับผิดชอบวิชา  ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน , รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ ดร.ฉัตรวรัญ  องคสิงห์

 • CSI 704 ผู้นำร่วมสมัยและแบบแผนการเป็นผู้นำ   (Contemporary Leaders and Leadership Styles)

ผู้รับผิดชอบวิชา  ศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร

 • CSI 707 ทฤษฎีผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองร่วมสมัย(Contemporary Theories on Social, Business and Political Leadership)

ผู้รับผิดชอบวิชา  ดร.จันทนี  เจริญศรี