DrArthit

สารจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ  มีความเข็มแข็งมีความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติของเรา เพราะว่าบุคคลหรือทรัพยากรคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะพลักดันให้ประเทศชาติของเรามีความเข็มแข็ง แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่ความรุ่งโรจน์  ความมั่นคงยืนอยู่บนขาของตัวเราเองได้ ฉะนั้นมหาวิยาลัยรังสิตจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะสนองต่อความต้องการของบ้านเมือง อะไรที่เป็นทิศทางเป็นความรู้ เป็นทักษะ เป็นความสามารถใหม่ๆ ที่เเรายังมีความต้องการ และขาดแคลน  เรามองไปข้างหน้า แล้วเราก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นศักยภาพ  ที่เข้มแข็งของประเทศไทย จริงๆ ประเทศไทยมีศักยภาพเยอะ ถ้าเราค้นหาศักยภาพให้พบแล้ว พัฒนาให้เกิดคุณค่าประสิทธิภาพแล้วก็มีนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่  ประเทศชาติได้ ก็นับว่าเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างเช่นมหาวิทยาลัยรังสิต

มาบัดนี้มหาวิทยาลัยรังสิตคิดว่ามันถึงโอกาสแล้วที่เราจะได้ขยายให้พี่น้องประชาชน  แล้วก็ผู้ที่ทรัพยากรบุคคลของเราทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เราจึงได้เปิดการสอนในหลักสูตรออนไลน์ ที่เรียกว่า Cyber University หรือการสอนแบบทางไกล ซึ่งเราพูดกันมานานแล้วเรื่องทางไกลแต่ว่าการสอนทางไกลทางอินเตอร์เน็ตที่แท้จริงพึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้  และยังไม่มีสถาบันที่นำการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีนี้มามากนัก

หลักสูตรแรกก็คือ  นิติศาสตรบัณฑิตออนไลน์  เราก็มีความเห็นว่าคนที่ต้องการรู้กฎหมายมีทุกสาขาวิชาชีพ  ถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีไปแล้วก็มุ่งหวังที่จะมีความรู้ด้านกฎหมาย  ฉะนั้นจึงเปิดปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์  ให้ผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วได้เรียนเป็นปริญญาตรีที่ 2 ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรอยู่  สามารถเรียนได้ใน 2 ปีแล้วก็ได้ปริญญาตรี  อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ครับ ปริญญาทางด้านออนไลน์ที่ว่านี้อยู่ที่บ้านก็เรียนได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ  แต่ว่าเรามีวิธีการที่จะบูรณาการ  กับหลักสูตรปกติที่ทำให้ทั้งคุณภาพ  ทั้งความน่าสนใจไม่แตกต่างกัน

หลักสูตรที่ 2 คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทางผู้นำสังคม  ธุรกิจและการเมือง

หลักสูตรที่ 3  คือ หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งแพร่หลายมากแต่ว่าคนก็มีโอกาสเข้าถึงได้น้อย

ในที่นี้ผมอยากจะมุ่งพูดถึงเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทางผู้นำสังคม  ธุรกิจและการเมือง  เราเห็นว่าเราขาดแคลนผู้นำของทุกด้านที่เป็นบูรณาการ  ไม่ว่าจะเป็นสังคม  ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับ  เราไม่สามารถจะแยกแยะออกกันเป็นส่วนๆ ได้  แต่ว่าผู้ซึ่งจะเป็นผู้นำทางด้านการเมืองได้  ต้องรอบรู้ ต้องรู้ทุกด้านและประเทศเรากำลังเจริญรุดหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางด้านท้องถิ่น  อบต.  อบจ.  เทศบาลหรือองค์การใดๆ ก็ตาม ในส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาค  แม้กระทั่งเอกชน  ควรจะได้มีศักยภาพในการเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลปะของการเป็นผู้นำชุมชน  ผู้นำสังคม  ผู้นำธุรกิจ  และผู้นำการเมือง  เราจึงจะบูรณาการให้ทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น  มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่จะเพิ่มศักยภาพที่สำคัญให้กับประเทศไทยของเรา  จึงได้เปิดหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ อยากจะเรียกสั้นๆ ว่า Leadership Online เป็นการเรียนทางอินเทอร์เน็ต เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์  มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านแล้วก็มีระบบอินเตอร์เน็ต  อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเรียนในเวลาเรียนหรือเวลาที่กำหนดไว้นะครับ  ท่านกลับบ้านดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็สามารถที่จะเรียนได้ด้วยตัวเอง แล้วจะมีวิธีการพบปะกันเดือนละหน  2  เดือนหน  เวลาสอบ  เวลาทำการบ้าน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จะมีวิธีการที่จะทำร่วมกัน เราก็ยังพยายามที่จะคงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่จะได้พบปะพูดจา  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้  คณะครูอาจารย์ของเราก็จะเป็นผู้ที่เสียสละและก็เก่งในหลายๆ ด้าน  ก็จะเดินทางไปพบท่านทั่วประเทศเป็นที่ๆ ไป ก็จะมีวิธีการที่ท่านจะได้เพลิดเพลิน  และก็ได้มิตรเพื่อนฟูง ไม่ใช่นั่งเรียนอยู่คนเดียว  หลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตร  1  ปี ซึ่งเราก็เชื่อว่าจะเป็นมิติใหม่ของการศึกษาระบบทางไกล  เมื่อก่อนเราพูดถึงการเรียนทางไกลเราก็ได้แต่คิดว่า  ไปซื้อหนังสือมาแล้วก็นั่งอ่าน พอถึงเวลาสอบก็ไปสอบ  ที่นี่ไม่ใช่  แต่ท่านสามารถจะเรียนได้ทุกวัน  เรียนมีเสียงอาจารย์สอน  ท่านอ่านหนังสือไปด้วย  ท่านทำการบ้านไปด้วย  สงสัยตรงไหนท่านก็สอบถาม  สอบถามแล้วครูอาจารย์ก็จะตอบคำถามเหล่านั้น  จะมีรายการถกปัญหากันระหว่างผู้ที่เข้าร่วมเรียนชั้นเดียวกันก็ได้  ฉะนั้นจึงเป็นวิธีการที่ทันสมัยที่สำคัญที่สุดคือท่านไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย  หรือที่ไหนก็ตาม ท่านสามารถอยู่กับบ้านก็สามารถเรียนได้  และในเวลาที่กำหนดเอาไว้คือหลักสูตร  1  ปี  ท่านก็จะได้ศักดิ์และสิทธิ์เป็นศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคม  ธุรกิจ  และการเมือง เช่นเดียวกัน  นี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เสนอหลักสูตรนี้ต่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

แล้วก็ขอเรียนปาวรณาว่ามหาวิทยาลัยรังสิตก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญในการที่จะสร้างศักยภาพของประเทศไทยในด้านบุคคลกร  ในด้านทรัพยากรมนุษย์เรา ถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติหรืออื่นใดเหลืออยู่มากมายแล้ว  แต่เรายังเหลือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่สุด  เราจะสู้ได้ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราให้เข็มแข็งแล้วก็มีคุณค่ามีประสิทธิภาพ  มีวิสัยทัศน์มากที่สุด

ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์         
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://203.149.30.199/leadership/content.php?ct_id=3