หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (เปิดสอน ม.รังสิต,ศูนย์ศึกษาวิภาวดี)

Master of Arts Programs in Leadership Society, Business and Politics : M.A.Leadership

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (MA)
Master of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Leadership in Society, Business and Politics)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
สังคมไทยและสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียกร้องประชาธิปไตย กระแสธรรมาภิบาลและโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา (2533-2542) ได้เกิดภาวะวิกฤตศรัทธาต่อผู้นำของหลายประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย และ แอฟริกา อเมริกาใต้ รวมทั้งประเทศไทย อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้นำ อาทิ การที่ผู้นำไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด การคอรัปชั่น การใช้อำนาจแบบรวมศูนย์ การคลั่งในลัทธิหรือความเชื่อ ความต้องการครอบครองโลก การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ ฯลฯ และในช่วงต่อของศตวรรษที่ 20 – 21 ได้เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้รับผลจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแตกต่างกัน บางประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทันท่วงที บางประเทศใช้เวลามากในการแก้ปัญหา ในช่วงต้นศตวรรษ 21 ได้เกิด ปัญหาใหม่ทางด้านสุขภาพอนามัยของพลโลก อันได้แก่ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายล้านล้านบาท ปัญหาที่หลากหลายและรุนแรงในปัจจุบัน ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนในทุกระดับ ตั้งแต่รากหญ้าถึงระดับสากล และยังมีแนวโน้มที่จะลุกลามขยายตัวไปอย่างกว้างขวางและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ
จากบทเรียนการแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวของหลายประเทศทั่วโลก อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาใดๆล้วนต้องอาศัยผู้นำ และ ต้องใช้มาตรการร่วมกันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้นำในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณ มีความเคารพคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีภูมิปัญญา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้ผู้นำในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถนำพาสังคมไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้ หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้มหาบัณฑิตเป็นผู้นำที่มีความรอบรู้แบบรอบด้าน เท่าทันโลก มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการสร้างสรรค์ มีการวางแผนและการบริหาร ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำในทุกระดับ ทั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรอิสระมหาชน องค์กรทางการเมือง องค์กรทางสังคม และองค์กรทางธุรกิจทุกระดับในโลก ซึ่งมีทั้งการร่วมมือ และแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และสลับซับซ้อน
4.2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผน การบริหารจัดการ คุณธรรม และจริยธรรมของผู้นำในบริบทของผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. เพื่อให้มหาบัณฑิต มีความสามารถและทักษะที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ที่มีความสุข และสามารถนำพาสังคมไปสู่ความสันติสุขอย่างยังยืนได้ โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรูปแบบท่ามกลางการปฏิบัติการจริงร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. หลักสูตร
5.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5.2 โครงสร้างหลักสูตร
5.2.1 แผน ก. (2) (ทำวิทยานิพนธ์) ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต หรือ เท่ากับ 8 Modules และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.2.1.1 หมวดวิชาแกน 15 หน่วยกิต (5 Modules)
5.2.1.2 หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต (3 Modules)
5.2.1.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
5.2.2 แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต หรือ เท่ากับ 10 Modules และ วิชาค้นคว้าอิสระและศึกษาเฉพาะเรื่อง อีก 6 หน่วยกิต
5.2.2.1 หมวดวิชาแกน 15 หน่วยกิต (5 Modules)
5.2.2.2 หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต (5 Modules)
5.2.2.3 หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ และ ศึกษาเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต
5.3 รายวิชาในหลักสูตรแบ่งตามหมวดวิชา
5.3.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0)
(English for Graduate Studies)
5.3.2 หมวดวิชาแกน
5.3.3 หมวดวิชาเลือก
5.3.4 หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก. (2)) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)หมายเหตุ หลักสูตรนี้ได้เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาวิภาวดี และบางส่วนที่ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก

ดาวน์โหลด ไฟล์ คลิ๊กที่นี่ รายละเอียดหลักสูตร ป.โท Leadership