รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ภาษาอังกฤษ         :           Bachelor of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         :     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :     Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           :     ศศ.บ. (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง )

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :     B.A. (Leadership in Society, Business and Politics)

วิชาเอก : ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  132    หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้  : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักการเมืองระดับชาติ

2. นักการเมืองท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

3. นักพัฒนาสังคมในองค์การภาคประชาสังคม องค์การภาคประชาชน หรือมูลนิธิ

4. นักธุรกิจ

5. ผู้ประกอบการและอาชีพอิสระต่างๆ

6. ข้าราชการและพนักงานรัฐทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

7. นักวิชาการ

8. พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การอิสระ

9.  สื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม

10. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก

สถานที่จัดการเรียนการสอน : วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

สังคมไทยและสังคมโลก ได้เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความหลากหลาย ในมุมมองและแง่คิด ก่อให้เกิดความแตกแยก ความแตกต่างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมไทย ดังนั้น แนวคิดสังคมธรรมาธิปไตย เป็นแนวคิดใหม่ ที่ต้องการความเป็นธรรมและความสงบสุข และต้องการสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เพื่อให้เป็นหลักสูตรแบบองค์รวมและแบบสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหาสาระสังคมธรรมาธิปไตย สอดแทรก ครอบคลุมความรู้สาขาต่างๆในการพัฒนาความเป็นผู้นำแบบองค์รวมและมีองค์ความรู้เฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นำที่มีความรอบรู้ในทุกศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตในทุกสาขาอาชีพ  พร้อมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ความรู้ให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการมีบทบาทเป็นผู้นำทางสังคม ผู้นำทางธุรกิจ และผู้นำทางการเมือง ผู้นำทางรัฐกิจ   รวมทั้งการเป็นผู้นำในทุกในระดับขององค์กรในสังคมโลกยุคใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
  2. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีสติปัญญา มีความรอบรู้แบบรอบด้าน มีวุฒิภาวะ ทั้งทางอารมณ์และจิตสำนึก มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร