ปรัชญาของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

การศึกษา คือ การเรียนรู้อย่างเป็นสหวิทยาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงาม และน่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจึงไม่เพียงแต่สอนให้บัณฑิตที่เป็น คนดี คนเก่ง และมีความกล้าหาญในจริยธรรมให้เข้าใจโลกและมีความสามารถในการอธิบายโลกเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้สวยงามได้อีกด้วย

ปณิธานของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สู่นวัตกรรมแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ เพื่อร่วมปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย

กรอบความคิดของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

กรอบความคิดของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมประกอบด้วย 2 วิสัยทัศน์ คือ

วิสัยทัศน์ที่หนึ่ง : วิสัยทัศน์การสร้างนักคิดและผลิตผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเป็นโรงเรียนนักคิด โรงเรียนสร้างผู้นำและเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ ฝึกการคิด ฝึกการแก้ไขปัญหา ฝึกนิสัยใคร่เรียนรู้ ความสนใจที่จะทำงานแบบหมู่คณะ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิสัยทัศน์และความเพียรพยายาม ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจการทำงานให้แก่นักศึกษา

วิสัยทัศน์ที่สอง : วิสัยทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ เราจะสอนให้น้อยลง แต่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น เป้าหมายการเรียนรู้อยู่ที่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่นักศึกษาให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนให้ความสำคัญกับ Problem Based Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่ที่ลดการบรรยายลง แต่เพิ่มการอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาร่วมกันได้ แทนที่จะเป็นการเรียนแบบท่องจำเหมือนในอดีต กระบวนการเรียนการสอนเน้นความสัมฤทธิ์ผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทั้งทางด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และการสร้างแรงบันดาลใจ (Aspiration) ในการเป็นผู้นำ

พันธกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ
2. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นำและมีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำ
3. ให้บริการทางด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งผู้นำ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นำที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการ
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
3. พัฒนาส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และสามารถชี้นำสังคมไปในทางทิศทางที่ดี ถูกต้อง และเป็นธรรม

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

อัตลักษณ์

“คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง”

เอกลักษณ์ (จุดเน้น จุดเด่น)

“มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษา คือนวัตกรรม”

 

Philosophy of College of Social Innovation

Education is the multidisciplinary effort for transformation of the world for greater beauty and more pleasant to live in. Thus, the College of Social Innovation is not only to teach graduates but also to endow them excellence and ability and have courage in morality of understanding the world and have ability in in explanation the world, but also to have ability change the world for greater beauty.

Determination of the College of Social Innovation

to innovation of wisdom

Vision of the College of Social Innovation

To create thinkers, to produce leaders for reforming Thailand to social democracy

Frame of thinking of the College of Social Innovation

Frame of thinking of the College of Social Innovation comprises of 2 visions, namely:

Vision I: to create thinkers and to produce leaders

College of Social Innovation is a school of thinkers, and a school that creates leaders and a college of learning.  The College is dedicated to education that generates creative thinking, problem solving, habit of incessant pursuit of knowledge, teamwork creation, that develop skills of leadership, i.e., vision and diligence as well as to create labor aspiration for students.

Vision I: vision of education

The College of Social Innovation focuses on the process of learning more that the body of knowledge, i.e., less class input; rather, facilitating the learners to pursue more knowledge on their own.  The objective of learning is to to create new paradigms for the learners so that they evolve as leaders who are committed to life-long education, and able to develop themselves continuously. The process of education is given to problem-based Learning that minimizes the lecture time and increases more in-class discussions.  This will enable the students to express their ideas and critical analysis instead of learning by memory which is custom to the process of learning in the past.  The education process emphasizes the efficacy of the   graduates from Bachelor Degree, Master Degree, and Doctorate Degree programs knowledge, skills and create aspiration for leadership.

Missions of the College of Social Innovation

  1. To produce graduates from Bachelor Degree, Master Degree, and Doctorate Degree programs endowed with quality and knowledge of leadership.
  2. To produce graduates from Bachelor Degree, Master Degree, and Doctorate Degree programs endowed with leadership and having aspiration to become leaders.
  3. To serve the academic community in developing and supporting of research and to create new body of knowledge and integrated the body of knowledge across various branches of knowledge for to create leaders endowed with virtue and ethics
  4. To create networks of cooperation in supporting and supportive of body of knowledge and science of leadership
  5. To render continuous support to activities that conserve, nurture and promote the ethnic wisdom, local arts, culture, Thai culture.

Objectives of College of Social Innovation

  1. to produce graduates from Bachelor Degree, Master Degree, and Doctorate Degree programs to serve as leaders endowed with academic knowledge and integrative professionalism.
  2. to develop courses that correspond to the transformation of the socio-economics and politics
  3. to foster new research that generate new body of knowledge that are solutions to the problems in politics, economics, and society, leading the society to the just and proper course of development

Identity or culture of the College of Social Innovation

identity

“to think creatively, with commitment to virtue leading to social change”

identity (expertise & strength)

“Perfect university for education is innovation”