ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (College of Social Innovation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เพื่อคิดค้นและเสนอหลักสูตร แนวทางการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ทั้งความรู้ด้านการเมือง ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ สังคมวิทยา จิตวิทยา และการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทั้งปัญญา วิสัยทัศน์ และจิตสำนึกไปพร้อม ๆ กัน
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรมสังคม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ การวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมเพื่อสนองตอบความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างยั่งยืน

ปีการศึกษา 2546

ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (P.P.E.) ระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา P.P.E. ภายใต้โครงการนานาชาติ โดยการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ต่อมาได้เปิดหลักสูตรภาษาไทยในปีการศึกษา 2546 ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และได้เปิดรับเพียงรุ่นเดียวในปี 2546 เพราะว่ามีนักศึกษาจำนวนน้อย ต่อมาจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง โดยใช้ชื่อใหม่คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เริ่มเปิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2547

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เปิดหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (B.A.Leadership) โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก (M.A.(CWES)) เป็นหลักสูตรแนวนวัตกรรม สำหรับนักบริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้นำองค์กรและสังคม ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมจีนยุคใหม่ในเชิงบูรณาการโดยมีมุมมองแบบสหวิทยาการ เพื่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ศึกษาสาทรธานี

ปีการศึกษา 2548

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเปิดหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (M.A.Leadership) โดยการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

ปีการศึกษา 2550

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเปิดหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (Ph.D.Leadership) โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิต
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต) (M.A.Leadership (Online))
สำหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ทางด้านปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เข้าใจ เศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นองค์รวม มุ่งหมายพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้แบบรอบด้าน มีวุฒิภาวะทั้งทางปัญญา อารมณ์ และจิตสำนึก มีวิสัยทัศน์ จินตนาการสร้างสรรค์ ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเป็นจริงทางการเมือง และสังคม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำในทุกระดับทั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรอิสระมหาชน องค์กรทางการเมือง องค์กรทางสังคม และองค์กรทางธุรกิจทุกระดับในโลก ซึ่งมีทั้งการร่วมมือและการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และสลับซับซ้อน
วิทยาลัยฯ ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้คิดค้นและเสนอหลักสูตร แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งความรู้ด้านการเมือง ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ สังคมวิทยา จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทั้งปัญญา วิสัยทัศน์ และจิตสำนึกไปพร้อมๆ กัน
วิทยาลัยฯ มีปรัชญาในการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรมสังคม ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ใหม่ และนวัตกรรมสังคม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ การวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองตอบความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างยั่งยืน

สถานภาพปัจจุบัน

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ขยายการศึกษา ปรับปรุง คิดค้นและเสนอหลักสูตรให้เหมาะสมกับ แนวทางการเรียนรู้แบบสหวิทยาการตามที่ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะหล่อหลอมผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ มีการวางแผน และการบริหารที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเป็นจริงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำในทุกระดับชั้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรอิสระมหาชน องค์กรทางการเมือง องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรทางสังคม
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรรวมทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
นอกจากนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางการวิจัย การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสังคม และบริหารจัดการเพื่อให้เกิดงานวิจัยและการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สนับสนุนการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากรและบริการสังคม รวมทั้งการจัดทำตำราและวารสารของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม โดยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยรังสิต

 

History of the College of Social Innovation, Rangsit University

Rangsit University established the College of Social Innovation in 2003 (2546 B.E.) with its mission to search and offer courses, education guidelines, and integrative the knowledge in politics, philosophy, economics, science of management, sociology, psychology, and self development for the betterment of the quality of the students so that they will continuously evolve with integrated intelligence, vision, and social awareness.

Emphasis is given on creative paradigms and social innovation development of potentiality and quality of the Bachelor Degree, Master Degree and Doctorate Degree graduates as well as the development of integrative teaching based on hand-on experience, researches, creation and distribution of the body of the knowledge with the pursuit of new methods for the solution of social, politics, cultures, and environment that sustainably serves the needs of the majority in society.

Academic Year 2003

In the Academic Year 2003, the College of Social Innovation opened Bachelor Degree program (B.A.) Political Science, Philosophy, and Economics (P.P.E.) taught in Thai language.  Rangsit University has offered international program on P.P.E. as approved by the Ministry of Education since Academic Year 1993 (2536 B.E.) later in Academic Year 2003 (2546 B.E.) under the supervision of the College of Social innovation, but the program was terminated after one year as they could not draw sufficient number of students to enroll.  Later, the courses were again improved under the new name Bachelor Degree program (B.A.) in the field of leadership in society, business, and politics and have been running since the Academic Year 2004 (2547B.E.).

Academic year 2004

College of Social Innovation is offering the following programs:

  1. Bachelor of Art in social, business, and political leadership (B.A. in Leadership) the courses are offered at the campus of Rangsit University
  2. Master of Art Degree in China in the World Economic Society (M.A. in CWES) the program is designed to creative innovation for administrators in business and social enterprises, and organization leadership that pursuing the integrated understanding of the economics, politics, social and culture in modern China through multidisciplinary approaches for the success of their own entrepreneurial, networking, and bonding in various dimensions with the People Republic of China, the courses are offered at the Sathorn Thani Center of Rangsit University in Bangkok.

Academic Year 2005

College of Social Innovation is offering the following courses:

  1. Bachelor of Art and Master of Art Degrees in social, business, and political leadership (A. Leadership), conducted at the Vibhavadi Centre of Rangsit University.

Academic Year 2007 (2550 B.E.)

College of Social Innovation offered the following courses:

  1. Bachelor of Art Degree in Philosophy and Doctorate Degree in social, business, and political Leadership (Ph.D. Leadership) at the main campus of Rangsit University.
  2. Master Degree in Social, Business and Political Leadership (Distance Learning via the Internet) (M.A. Leadership Online)

As for the Bachelor Degree (B.A.), Master of Art Degree and Doctorate Degree in Social, Business, and Political Leadership. The programs are taught in multidisciplinary fashion that include philosophy, politics, economics, psychology, self development, and management science, etc. Graduates of the programs will have thorough understanding of economics, social holistically. Plus the commitment to continuously evolve in maturity, equipped with intellectual ability, emotion and awareness with vision creative innovation rooted in the understanding of  reality in politics and society with the ability to think, analyze, and apply the knowledge appropriate to the dynamically changing society that are the main quality of the leadership in every level, i.e., local, private enterprises, no matter where they are located, i.e., districts,  public organizations, political organizations, social and business enterprises at the world level full of cooperation, intensive competition and complexity.

The College of Social Innovation has continuously developed systematic quality of education assurance, innovated and offered courses and new ways of integrative teaching and learning that included the knowledge in politics, philosophy, economics, science of management, sociology, psychology, and self development so that the learner will evolve with high quality of intelligence, vision, and awareness at the same time.

According to the philosophy of the College of Social Innovation, the College is in pursuit of creating new paradigms, and social innovation that include problem solving and sustainable development for the majority of the people through social innovations, new paradigms, and development of competent graduates from the Bachelor, Master and Doctorate Degrees, based on integrative learning programs based on hand-on experiences, researches and innovation, and ability to disseminate the body of knowledge and in constant pursuit of sustainable solution to social, political, cultural, and environmental problems that fit in with the need of the majority.

Current Status

College of Social Innovation of Rangsit University has improved and extended its courses courses that fit in with the multidisciplinary ways of teaching and learning according to the commitment of the university to to produce graduates from the Bachelor,  Master and Doctorate Degrees endowed with vision, creative imagination, planning ability, and management based on the true nature of politics, economics, and  society, especially for those who are pursuing the path of leadership in all levels, government offices, government-run enterprises, regional, public and private, political, private enterprises and social organizations

Currently the College of Social Innovation is offering 5 courses, namely:

  1. Bachelor of Art courses in social, business, and political leadership
  2. Master of Art courses in Chinese Studies, and and ASEAN in Globalized Economy
  3. Master of Art courses in social, business, and political leadership
  4. Master of Art courses in social, business, and political leadership (Distance Learning via the Internet)
  5. Doctorate Degree courses in social, business, and political leadership

Apart from this, the College of Social Innovation has established the Research Center for Social Innovation with its mission to create guidelines in research, development of research projects in social innovation and facilitate research works and concrete development in order to foster further and new research of staff and social services, textbook and journal publications, according to the strategic planning of the College of Social Innovation for development of Rangsit University.