ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557