นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D.Leadership) ศึกษาดูงาน บริษัท SCG และมูลนิธิพันฒนรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาดูงาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต (ณ บริษัท SCG จำกัด มหาชน บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และมูลนิธิพัฒนรักษ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.57)

บทสัมภาษณ์ น.ส. กนิษฐา ด้วงอินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง รุ่นที่ 8 เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากศึกษาดูงานในครั้งนี้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก SCG ครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันหลายๆ องค์กรให้ความสนใจ และนำไปปฏิบัติ

CSR (Corporate Social Responsibility) หรือ ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมเป็นแนวคิดที่องค์กรธุรกิจควรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ … กระแสความตื่นตัวในเรื่องของ CSR ในแง่ของ SCG เขามองว่าธุรกิจกับสังคมมันไปด้วยกัน สังคมเข้มแข็ง คนในสังคมสบาย มีความสุข โดย SCG ได้ดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างฝาย สร้างโรพยาบาลให้กับชุมชน ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมการทำปุ๋ย และส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เป็นต้น

ในปัจจุบันกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจหรือ CSR กำลังได้รับความสนใจจากองค์กรในประเทศไทยอย่างแพร่หลายแต่ปัญหาสำคัญ คือ องค์กรบางแห่งไม่เข้าใจในบริบทของคำว่า CSR อย่างถ่องแท้ ดังนั้น ผู้นำองค์กรจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก “การให้” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ มาสู่การสร้าง “คุณค่า” ให้แก่สังคมและองค์กร และนำ CSR แบบพอเพียงมาใช้เมื่อองค์กรต้องเผชิญวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งขับเคลื่อน CSR อย่างมีกลยุทธ์ และนำไปสู่การปลูกฝังจิตอาสาที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมูลนิธิพัฒนรักษ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับบุคคลชายขอบที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยและพม่า ฝั่ง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและมอญ สิ่งที่ได้เรียนรู้มีประเด็นเรื่องการค้าชายแดน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทวาย ประชาธิปไตยในสังคมพม่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งมั่นคงทั้งอาชีพและรายได้ ฯลฯ

สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากประสบการณ์แล้ว ยังเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน การศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองได้ต่อไป

ขอขอบคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สนับสนุนการศึกษาดูงานในครั้งนี้..และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดูงานในประเทศครั้งนี้…ขอขอบคุณบริษัทSCG และมูลนิธิพัฒนารักษ์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

น.ส. กนิษฐา ด้วงอินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง รุ่นที่ 8