ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 1. ผู้นำกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง: ศึกษากรณีสมาคมแม่บ้าน 3 เหล่าทัพ โดย พรเพ็ญ เกยานนท์
 2. กลยุทธ์ของผู้นำเชิงธุรกิจครอบครัวไปสู่ความสำเร็จ โดย อรุณี จิรวณิชชากร
 3. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเป็นผู้นำทางธุรกิจห้องชุดให้แก่ในเขตสาทร โดย สมบูรณ์ บุญศิริ
 4. ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายทหารสัญญาบัตรในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก โดย พันเอกหญิง ดร.รัตนา เอื้อบุญยะนันท์
 5. Women in Thai National Assembly โดย ภัณณิน สุมนะ เศรษฐกุล
 6. ผู้นำสตรีกับการจัดการสภาวะวิกฤตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดย ณัฐชยา คุปตะพันธ์
 7. ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดย เมตตา เจียมดําเนินกิจ
 8. ภาวะผู้นำของแกนนำเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยสุขุมาลย์ โชควัฒนรัตน์
 9. การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย เจตสุภา ตันติพิษณุ
 10. การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
 11. บทบาทของภาครัฐที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดย ศิริพร แพรศรี
 12. สังคมนิยมกับการทำธุรกิจภายใต้ระบบอุปถัมภ์ โดย กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์
 13. ผู้นำโรตารีสากลในบริบทอาเซียน โดย ชัยรัตน์ ประเสริฐล้ำ
 14. ผู้นำกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจละคร ของสถานีโทรทัศน์ไทย โดย ชาล ศิริสมรรถการ
 15. องค์การธุรกิจกับความสามารถในการแข่งขัน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกุ้งแช่เย็น แช่แข็งและกุ้งแปรรูปโดย บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ
 16. นวัตกรรมธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : กรณีศึกษาอิฐมีฉนวนกันความร้อน “คูลบล็อก”โดย ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ
 17. ผลกระทบของรูปแบบผู้นำ ที่มีต่ อการปฏิบัติงานของพนักงานและผลลัพธ์ขององค์การ ศึกษาองค์การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดย เปี่ยมกุลณัฐ ลิมโพธิ์ทอง
 18. สุนทรียสาธกกับความเป็นองค์กรนำ: กรณีศึกษาบริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทก่อสร้างในประเทศไทยโดย พนม สีหาบุตร
 19. ผู้นำท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย พรเกียรติ สุทธิปไตรรงค์
 20. ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศไทย โดย วัชระ ยี่สุ่นเทศ
 21. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการบริหารจัดการธุรกิจ : กรณีศึกษา โครงการบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย วิเชียร สุภัทรกุล
 22. โฉนดชุมชน: พลวัตการขับเคลื่อนเพื่อทางเลือกของการพัฒนา โดย ศักดิ์สิน ปัจจักขะภัติ
 23. ผู้นำกับการบริหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สมาน วงศ์วรายุทธ
 24. รูปแบบภาวะผู้นำของนายอำเภอที่สัมฤทธิผลในการจัดการความรู้ โดย สุจินต์ วาจากิจ
 25. แรงขับดันองค์กรนำในตลาดทุนไทยสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน โดย สุวัฒน์ ทองธนากุล
 26. ภาพอนาคตของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกองทัพไทย โดย ปัญญา ศรีสิงห์
 27. คุณลักษณะผู้นำวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ตอนบน โดย พรเทพ ดีสุคนธ์
 28. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดย นภัสรพี เทพคุ้มกัน
 29. ยุทธศาสตร์การจัดการความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทย โดย เบญจางค์ เคียงสุนทรา
 30. รูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีโดย เภสัชกรหญิงพิกุล เสียงประเสริฐ
 31. การดำรงอยู่ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จของสังคมไทยในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โดย วรารัตน์ กิจพจน์
 32. การบริหารความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาโครงการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี โดย สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล
 33. เทคโนโลยี การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : กรณศึกษาประเทศไทย พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2554 โดย นภาภรณ์ พิพัฒน์
 34. ภาวะผู้นำสตรีกลุ่มท้อนเงิน (ออมทรัพย์) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน : กรณีศึกษาแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการสรุปสาระสำคัญของดุษฎีนิพนธ์ โดยบัวลอย อิทธิพร
 35. การบริหารการบัญชีของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดย วรภัทร ธรรมวราภิรมย์
 36. ความเป็นองค์การนำของโรงพยาบาลชุมชน ในการให้บริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิผล โดย วาศิณี นาคเจือ
 37. องค์การอัจฉริยะของธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดย อิศราวดี ชำนาญกิจ
 38. วิสัยทัศน์และความพร้อมของผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยที่มีต่อ การพัฒนาสู่ระบบมาตรฐาน GMP ตามบทบัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน โดย เกษม กสิโอฬาร
 39. วิเคราะห์นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดย เกียรติเสริม มหพันธ์
 40. กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การสถาบันการพลศึกษา โดย จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
 41. บทบาทผู้นำในการบริหารการจัดการภาวะวิกฤตศึกษากรณีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยชัชวาล เสนะวงศ์
 42. คุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไทย : กรณีศึกษา การคอร์รัปชั่นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2554 โดย ณัฏฐพงษ์ จันทราทิพย์
 43. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจโดย นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ
 44. The Role of the Educational Leadership on the Access to Basic Education of Ethnic Children : The Case Study in the Northern Area of the Lao P.D.R. โดย Boonyadeth Daopasit
 45. รูปแบบองค์การบริหารธุรกิจไทยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย วัฒนา โอภานนท์อมตะ
 46. ข้าวกับบทความสหกรณ์การเกษตรในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ที่พึงประสงค์ โดยสมศักดิ์ คุณเงิน
 47. การประเมินสมรรถนะของอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพไทยต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย สุรเดช เอกปัญญาสกุล
 48. ความสำคัญของตลาดตราสารอนุพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย โดย หฤษฎ์ วรโชติรุ่งเรือง
 49. ภาวะผู้นำของอธิการบดีกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย อภิรัตน์ กังสดารพร
 50. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ โดย เรือโท ดร.ภูมินทร์ ชุมนุมพร