ชมรมผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการก่อตั้ง

ชมรมผู้นำฯ เริ่มก่อตั้งจากแนวคิดของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) รุ่น 10 นำโดยคุณวัชระ ชำนาญฤทธิ์ ที่อยากจะจัดตั้งชมรมเพื่อให้เป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรผู้นำฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้เริ่มประสานงานและจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมชุดแรกขึ้นในปี 2555 โดยมี ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรผู้นำฯ ออนไลน์ รุ่นที่ 2 เป็นประธานชมรมคนแรก และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรผู้นำฯ

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ชมรมผู้นำฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาหลายโครงการ ทั้งกิจกรรมในการพัฒนาสมาชิกในชมรม การทำกิจกรรมร่วมกับหลักสูตร หรือแม้แต่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ จนในปี 2556 วาระการทำงานของคณะกรรมการชุดแรกหมดลง จึงได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมผู้นำฯ คนใหม่ ซึ่งได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ ศิริกุล ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรผู้นำฯ ออนไลน์ รุ่น 11 และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกผู้นำฯ จากปี 2556-ปัจจุบัน ชมรมผู้นำฯ ได้จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้จัดทำจุลสารชมรมผู้นำฯ ออกเผยแพร่ในลักษณะออนไลน์ และจัดทำกิจกรรมเช่นการจัดสัมมนาสมาชิกชมรมผู้นำฯ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ชมรมฯ

  1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกชมรม ในด้านความเป็นผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
  2. เพื่อเป็นศูนย์รวมและสื่อกลางในการประสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
  3. เพื่อเป็นเครือข่ายผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมืองที่ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย

สมาชิก

ประเภทของสมาชิก สมาชิกของชมรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต คณบดี และรองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รวมถึงคณาจารย์ในวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมและบุคคลซึ่งกรรมการบริหารชมรมฯ เห็นชอบหรือเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกยอมรับเป็นทางการ
  2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมที่ถูกต้อง
  3. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิก โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมได้ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ได้ แต่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชมรม ฯ

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกรายปีและตลอดชีพ

  • ค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท

สนใจสมัครสมาชิกและรับจุลสารเพื่อรับข่าวสารจากชมรมฯ สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ คุณเฉลิมศักดิ์ ศิริกุล โทรศัพท์ 081-8156795 หรือที่อีเมล……………………………..

DOWNLOAD:  สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม