Logo.csi

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

M.A. (China and ASEAN in World Economic System)

 เข้าใจจีน เข้าถึงอาเซียน พัฒนาเศรษฐกิจไทย

 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2556) เสริมทุกมิติองค์ความรู้ความสัมพันธ์ ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน

ความเป็นมา

หลักสูตรปริญญาโทที่เน้นด้านจีนศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทย เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2547 มุ่งสร้างมหาบัณฑิตสหวิทยาการจีนศึกษาในโลกสมัยใหม่ เพื่อทำงานในองค์กรธุรกิจหรือสถาบันที่ดำเนินความสัมพันธ์กับจีนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ หรือเป็นที่ปรึกษาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านจีนศึกษาความสัมพันธ์ไทย-จีน และจีน-อาเซียน

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2556) เพิ่มองค์ความรู้ทุกมิติความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน เพื่อรองรับอนาคตการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นพิเศษ และให้ความสำคัญกับการทำวิจัย/สร้างองค์ความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหม่รูปแบบต่างๆ

องค์ความรู้

ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ได้แก่ “กวานซี”กับการลงทุนของไทยในจีน,การจัดการการขนส่งยางพาราไทยไปจีน,สถานภาพจีนศึกษาด้านเศรษฐกิจในไทย,นักท่องเที่ยวจีนกับสปาไทย,อุตสาหกรรมรถยนต์ของจีน,การสื่อสารสาธารณะของอินเทอร์เน็ตจีน,ทัศนคติของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีน,การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีน,บทบาทของสถาบันขงจื่อต่อการศึกษาภาษาจีนในไทย,ธุรกิจการบินต้นทุนต่ำจากไทยไปจีน(ภาคตะวันตก),การตัดสินใจของนักศึกษาจีนที่มาเรียนในไทย,อุตสาหกรรมต่อเรือของจีน,ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจด้านอาหารของจีน และเปรียบเทียบลู่ทางการขนส่งสินค้าไทย-จีน(ห้วยทราย-เชียงของ) ฯลฯ

ศักยภาพของหลักสูตร

  • จัดหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ครอบคลุมทั้งมิติ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ธุรกิจ สื่อมวลชน การท่องเที่ยว ฯลฯ  ประสานความรู้กับประสบการณ์เชิงปฎิบัติ  และสอนด้วยภาษาไทยเป็นหลักโดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาจีนมาก่อน
  • สอนโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านจีนและอาเซียนศึกษาและเศรษฐกิจการเมืองโลกจากสถาบันภาครัฐและเอกชนในไทยและจีน
  • ผลิตองค์ความรู้เพื่อเข้าใจระบอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอาเซียน ที่มีลักษณะเฉพาะตน รวมทั้งวิเคราะห์วิจัยบทบาทและอิทธิพลของจีนต่ออาเซียนและโลก
  • เปิดสอนทั้งรายวิชาที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ และวิชาเสริมทักษะและวิชาชีพ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
  • โครงการวิจัย สัมมนาวิชาการ และทัศนศึกษาในจีนหรืออาเซียน MOU เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน
  • ศูนย์ศึกษาสาทรธานี สถานที่เรียนสะดวก สบาย ทันสมัย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส(ช่องนนทรี)  อาคารเรียนมีที่จอดรถยนต์
  • ห้องสมุด Chinese Corner ที่ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
  • นศ.ศิษย์เก่ารับส่วนลด 9. 2 % ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  • ทุนสนับสนุนดูงานต่างประเทศ “ASEAN Plus Six” (ประเทศจีนหรืออาเซียน) มูลค่า20,000 บาทฟรี

เวลาและสถานที่เรียน

เรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 8 อาคารสาธรธานี 1 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2636-8383   โทรสาร 0-2636-8390

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 145,800 บาท โดยรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเอกสารการเรียน และค่าอาหารว่าง

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท เรียนจบได้ภายใน 1 ปี

เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือก รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

เปิดรับสมัครทุกวัน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 8 อาคารสาธรธานี 1   ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2636 8383  โทรสาร 0 2636 8390 และ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทรศัพท์ 0 2997 2200 ต่อ 1219และ 02-533-9697

เพิ่มเติม โปรดติดต่อ

รศ.นฤมิตร สอดศุข โทร.081-005-5991

รศ.ดร.กานต์   โกวิทย์สมบูรณ์ โทร. 089-661-7519

e-mail: naruemit.s@rsu.ac.th

น.ส.บงกชกาญจน์ สุนทรพฤกษ์ โทร.089-778-5975

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและDawnloadใบสมัครได้ที่

Website: www.csirsu.com, www.rsu.ac.th/grad , www.sathorn.net

E-mail: grad@rangsit..rsu.ac.th

รายชื่อคณาจารย์ในหลักสูตร

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์: คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

รศ.วิทยากร  เชียงกูล: ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รศ.นฤมิตร สอดศุข: ผู้อำนวยการหลักสูตร

รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์: อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ: อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.อาทิตย์ ทองอินทร์: อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาเรียนเป็น 2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต

แผนการศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น

1.แผน ก1 ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2.แผน ก2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

3.แผน ข ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และต้องสอบการประมวลผลความรู้

รายวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต  ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และCAE 501 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (เสียค่าลงทะเบียนเรียน แต่ไม่นับหน่วยกิต ของดเว้นได้หากผ่านการทดสอบของหลักสูตร หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ)

สำหรับรายวิชามีดังต่อไปนี้

หมวดวิชาบังคับ

ให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2   และนักศึกษาแผน ข  เรียนรายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

CAE 601 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจีนปัจจุบัน

CAE 602 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอาเซียนปัจจุบัน

CAE 603 ทฤษฎีและระเบียบวิธีเพื่อการค้นคว้าวิจัย

CAE 604 บทบาทจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

หมวดวิชาเลือก

ให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  เรียนรายวิชาเลือก  12 หน่วยกิต   และนักศึกษาแผน ข  เรียนรายวิชาเลือก  18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 9 หน่วยกิต

1.กลุ่มวิชาเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน และอาเซียน             

CAE 661 เศรษฐกิจสังคมนิยมการตลาดแบบจีน

CAE 662 เศรษฐกิจอาเซียนแบบผสม

CAE 663 เขตการค้าเสรีจีน – อาเซียน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก

CAE 664 การร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคระหว่างจีนกับอาเซียน

CAE 665 การตกลงเจรจาความขัดแย้ง และข้อพิพาททางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียน

CAE 666 ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในจีนและอาเซียน

CAE 667 บทบาททางเศรษฐกิจของจีนโพ้นทะเลในจีนและอาเซียน

CAE 668 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

CAE 669 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน และประเทศอาเซียน

CAE 670 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอาเซียน

2.กลุ่มวิชาเสริมทักษะและวิชาชีพ

CAE 611 สื่อมวลชนและธุรกิจบันเทิงของจีน และประเทศอาเซียน

CAE 612 วัฒนธรรมและภาษาจีนในอาเซียน

CAE 613 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีนและอาเซียน

CAE 614 การบริหารจัดการการค้าการลงทุนทางการเกษตรและอุตสาหกรรมของไทยจีน และประเทศอาเซียน

CAE 615 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจของประเทศจีนและประเทศอาเซียน

CAE 616ยุทธศาสตร์และธุรกิจการจัดการขนส่งเพื่อจีน-ประเทศอาเซียน

CAE 617ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย จีน และประเทศอาเซียน

CAE 618 สัมมนากลยุทธ์และการบริหารงานด้านการลงทุนไทย จีน และประเทศอาเซียน

CAE 619 สัมมนาเทคนิคการบริหารธุรกิจแบบวัฒนธรรมจีนและอาเซียน

CAE 620 สัมมนาเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการลงทุนไทย จีน และประเทศอาเซียน

รายชื่ออาจารย์พิเศษของหลักสูตร

ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม

ดร.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

ดร.พิทยา สุวคันธ์

ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์

ดร.Li Renliang

อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล

อ.วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์

อ.นิรันดร์ อุตมฉันท์ ฯลฯ

china asean

兰实大学社会创新学院硕士课程

(文学硕士学位:世界经济体系下的中国与东盟关系)

培养东盟共同体急需的专业人才

 

— 随着2003年中国–东盟自由贸易区(AC FTA)的成立以及2015年东盟共同体(AC)的即将成立,在中国、东盟及泰国之间的跨国投资必将需要大批拥有专门知识的专业人才,而我们的专业正是致力于培养与中国和东盟市场相适应的人才。

— 学员通过学习学术知识、职业技能、研究报告、论文以及到国外或在国内进行调研考察等方式掌握相关知识,满足家族企业经营或将来择业的需求。

— 学员毕业后可以选择的职业有:商业、投资、旅游、媒体、工业、农业、中小型企业、教师、研究员、公司职员等。

—  学员能够在一年内毕业(3个学期),大学提供对“东盟+6”国家考察学习的专项资金20000泰铢,全部课程学习费用仅16400泰铢,并可以分期付款。

—  详情垂询 兰实大学社会创新学院

 

电话:02-533-9697,02-977-2222 转 1219

联系人:Boonkakhan suantalaphan 手机:089-778-5975 Email:bongkochkarn.s@rsu.ac.th

项目主任:naruemit.s@rsu.ac.th 手机:081-055-5991 Email:naruemit.s@rsu.ac.th