Screen Shot 2560 12 02 At 12.34.51

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง “นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย 360 องศา” วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต