การศึกษาดูงาน หลักสูตร ป.โท จีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก