การประชุมกรอบความร่วมมือโครงการ คอรัป "ฉัน" ไม่ขอรับ

การประชุมกรอบความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม / UNDP/ True Coffee ในโครงการ คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ

วันที่ 10 กันยายน 2558 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ คุณขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ นักวิเคราะห์โครงการจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) และคุณศุภศิริ ลีลาพรพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรูคอฟฟี่ (True Coffee Operation Management) และคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในกรอบความร่วมมือเพื่อจัดตั้งร้านกาแฟ “คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ” ขึ้นในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneur) ในการร่วมแก้ปัญหาการคอรัปชันในสังคมไทยและปลูกฝังจิตสำนึก “ไม่คอรัปชัน” และการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต