slider-bg05

College of Social Innovation

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

slider-bg03

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรี สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ปริญญาตรี สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

slider-bg04

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
ปริญญาโท สาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

navat

ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว

College Of Social Innovation,Rangsit University

ประชาสัมพันธ์

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก” เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ…

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แน่นอนคงเป็นเรื่องยากที่จะหา ดร.สุรินทร์สอง…

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เมื่อวันที่…

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  …

ข่าวและบทความ

20 Nov 17

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาในมุมมองคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   “ศาสตร์พระราชา” คำนี้ คนในยุคของผมอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่อาจไม่ได้สนใจรายละเอียดมาก เพราะเมื่อดูจากคำแล้วมันค่อนข้างไกลตัวมากและคำที่ถูกพูดถึงกับศาสตร์พระราชามากที่สุดคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งตัวผมนั้นเกิดและเติบโตในเมืองมาโดยตลอดเลยทำให้ผมกับศาสตร์พระราชานั้นเป็นเหมือนเส้นขนานกันมาตลอด แต่เมื่อมาในช่วงปัจจุบันที่มีการกระจายความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชาอย่างกว้างขวางทำให้ผมหันกลับมาสนใจในศาสตร์พระราชา ผมได้ศึกษาด้วยตัวเองถึงศาสตร์พระราชาในเบื้องต้นนั้น ผมว่าเป็นการรวมรวบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจากความคิดของในหลวงรัชกาลที่…

19 Oct 17

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ก่อนที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ.2542 โดยที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (College…

22 Jan 16

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: สร้างตัว สร้างชาติของลาว

คอลัมน์: มิติโลกาภิวัตน์: สร้างตัว สร้างชาติของลาว อ. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ลาวหรือในชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้…

มุมมอง CSI

หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในมุมมองของ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในฐานะของ…

view post

นวัตกรรมสังคมในมุมมองของ ร.ศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กล่าวว่า คำว่า “นวัตกรรมสังคม” หมายถึง การที่มนุษย์เรามีความคิดใหม่ ทำใหม่…

view post

มุมมอง นวัตกรรมสังคม คืออะไร เพื่ออะไร โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล

รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นวัตกรรมสังคม (Social Innovation)…

view post

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ในมุมมองของ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์

ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้สรุปมุมมองเกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจากการประชุมสัมมนาความหมายของนวัตกรรมสังคม ดังนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไร เส้นทางวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยการตั้งคำถามกับศาสตร์เชิงเดี่ยวอย่างเช่นบริหารธุรกิจ…

view post

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์‏

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

นายสนธิ ลิ้มทองกุล

 

ผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการ

RSU Society : นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น

RSU NEWS TALK : การหาประสบการณ์ เรียนรู้นอกสถานที่